We wtorek, 2 października 2012 r., po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona korytarzowi transportowemu Via Carpatia łączącemu siedem państw Unii Europejskiej (Litwa, Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Grecja). Konferencję zorganizował oraz moderował europoseł Tomasz Poręba. 

Konferencja miała na celu rozpowszechnienie i utrwalenie na forum Unii Europejskiej wizerunku Via Carpatia, jako najważniejszego szlaku transportowego wschodnich regionów UE. Przez Polskę przebiega najdłuższy fragment Via Carpatia zwany drogą S19 – poinformowało w komunikacie biuro prasowe Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. – W konferencji na temat przyszłości trasy Via Carpatia udział wzięli ministrowie, posłowie, senatorowie, marszałkowie oraz przedstawiciele regionów Via Carpatia, a także międzynarodowi eksperci, dyrektoriat Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sieci TEN-T oraz ambasadorowie przy Królestwie Belgii i Stali Przedstawiciele przy UE państw, przez które przebiega szlak.

Idea utworzenia szlaku drogowego Via Carpatia zapoczątkowana została po raz pierwszy przez Polskę w 2006 r. w Łańcucie pod patronatem i w obecności śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP. 22 października 2010 r., podczas międzynarodowej konferencji w Łańcucie ministrowie ds. transportu siedmiu krajów, przez które przebiega szlak, podpisali nową wersję Deklaracji Łańcuckiej, w której zobowiązali się m.in. do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu włączenia ww. szlaku na całej długości (Klaipeda – Kaunas – Białystok – Lublin – Rzeszów – Kosice – Miskolc – Debrecen – Oradea – Logoj – Calafat/Constanta – Sofija/Svilengrad – Thessaloniki) do sieci TEN-T.

Aktualnie w ramach w sieci TEN-T Via Carpatia podzielona jest na odcinki, których realizacja planowana jest w różnych, bardzo odległych odstępach czasowych, co zagraża integralności całej trasy. W dniu 27 listopada w komisji ds. transportu w Parlamencie Europejskim poddana zostanie pod głosowanie – złożona przez Posła Tomasza Porębę – poprawka do rozporządzenia ws. przeglądu TEN-T wnioskująca o włączenia szlaku Via Carpatia na całej długości do sieci bazowej TEN-T.

– Projekt Via Carpatia spotkał się z dużym entuzjazmem. Polityka spójności poszerzona o wymiar infrastrukturalny, wzmocni i pobudzi równy rozwój regionów. Dostęp do sieci transportowych musi stać się wszechstronny. Wiele teraz zależy od poszczególnych państw członkowskich i regionów, które muszą udowodnić, że potrafią rzetelnie ubiegać się i wydawać pieniądze z funduszy – mówił Jean-Éric Paquet, dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej.

Dzisiejszy dzień to kolejny krok w walce o włączenie szlaku Via Carpatia do tzw. sieci bazowej rozporządzenia TEN-T, co w konsekwencji gwarantowałoby zarówno rozbudowę szlaku jak i jego modernizację. Via Carpatia byłaby niezaprzeczalnym czynnikiem rozkwitu turystyki jak i kołem napędowym rozwoju gospodarczego w regionie. Komisja proponuje, aby Via Carpatia, podzielona na odcinki, traktowana była całościowo, jako jeden szlak łączący wschodnie kraje UE. Cieszę się, z tego pozytywnego nastawienia Komisji. Przyszedł czas, aby tę inicjatywę wzmacniać i promować – stwierdził poseł PiS do PE Tomasz Poręba.

Z kolei Septimiu Buzasu, sekretarz stanu z Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Rumunii powiedział, że „podpisując deklarację łańcucką w 2010 roku, Rumunia zobowiązała się do realizacji jej założeń. To nie jest zwykła droga, to jest trasa, która ma za zapewnić rozwój gospodarczy”.

Według vicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, region karpacki potrzebuje wsparcia, a komunikacyjnie jest słabo zorganizowany. Jest to szlak transportowy o szczególnym znaczeniu dla UE. Inicjatywa ta stanowi istotną częścią dalszego rozwoju Partnerstwa Wschodniego, swoją drogą niewystarczająco wspieranego. Nasze rządy i parlamenty narodowe powinny wspierać tę deklarację, ponieważ jest to element solidarności europejskiej. 

Jan Hudacký, przewodniczący Komisji Parlamentarnej ds. Gospodarczych Słowackiej Rady Narodowej w swojej prezentacji podkreślił rolę, jaką odgrywają drogi ekspresowe w procesie pobudzania wzrostu gospodarczego i rozwoju turystyki regionów, przez które przebiegać będzie Via Carpatia. Dodał również, iż rozbudowa słowackich dróg ekspresowych wyraźnie wpływa na spadek bezrobocia w danym regionie. 

Senator Władysław Ortyl oraz poseł Stanisław Ożóg podkreślili, że włączenie Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T to, z punktu widzenia szeroko pojętego bezpieczeństwa, strategiczny interes całej Europy. Ponadto, wskazali również, iż droga ekspresowa Via Carpatia doskonale wpisuję się w politykę wyrównania szans w ramach polityki spójności UE, dlatego też wszyscy musimy zintensyfikować wysiłki pod adresem rządów państw narodowych. O Via-20121002 ECR 216

W konferencji uczestniczyli również oraz zabierali głos m.in. Alexander Micovcin, zastępca Stałego Przedstawiciela Słowacji przy UE, Vladislav Stoikom, naczelnik Obwódu Kiustendił, Mircea Ioan Molot, przewodniczący Rady Okręgowej Hunedoara, Lucjan Kuźnia, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Walenty Korycki, vicemarszałek woj. podlaskiego, Marian Constantin Vasile, viceprzewodniczący Rady Okręgowej Temesz, Andrzej Wyczawski, burmistrz Miasta Jarosław, Marek Ustrobinski, zastępca prezydenta Miasta Rzeszowa, Olexa Ladislav, szef Departamentu Transportu Koszyce, Loreta Navakauskienė, doradca burmistrza Regionu Koweńskiego, Natalia Tarasovova, dyrektorka Biura Regionu Preszowskiego w Brukseli.

Byli też obecni eksperci i ambasadorowie. Wśród nich znaleźli się m.in.: Dawid Lasek, viceprzewodniczący Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, Adrian Mazur z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Artur Harazim, ambasador RP przy Królestwie Belgii, Tamás Iván Kovacs, ambasador Węgier, Vesselin Valkanov, ambasador Bułgarii przy Królewstwie Belgii, Alexander Micovcin, zastępca Stałego Przedstawiciela Słowacji przy UE.

Stanowisko Komisji Europejskiej przedstawił Jean-Éric Paquet, dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu. 

Uczestnicy konferencji przyjęli przez aklamację „Deklarację Brukselską w sprawie szlaku transportowego Via Carpatia” .

Zdjęcia: Biuro Prasowe Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

***

 

DEKLARACJA BRUKSELSKA DOTYCZĄCA SZLAKU TRANSPORTOWEGO VIA CARPATIA
My, niżej podpisani, uważamy Via Carpatia za Szlak Transportowy o szczególnym
znaczeniu dla Unii Europejskiej. Szlak odgrywa istotną rolę w pobudzaniu wzrostu
we wschodnich regionach Unii Europejskiej, które często cierpią z powodu trudności
społeczno-gospodarczych. Via Carpatia, jej utrzymanie, modernizacja i rozwój są
niezbędne dla wzmocnienia gospodarczych i społecznych relacji z sąsiadującymi ze
sobą krajami UE, zwłaszcza w kontekście przyszłego rozszerzenia UE w kierunku
wschodnim.
W związku z tym, wzywamy Instytucje Europejskie, w szczególności Parlament
Europejski, Komisję Europejską i Radę Europejską do uwzględnienia wagi Via
Carpatia w przyszłej polityce transportowej UE i włączenie całego szlaku
transportowego do sieci bazowej TEN-T.
Z naszej strony, zobowiązujemy się dążyć do osiągnięcia następujących celów
związanych z przyszłym rozwojem i modernizacją Szlaku Transportowego Via
Carpatia:
1. zapewnienie właściwego utrzymania, modernizacji i rozwoju Szlaku
Transportowego Via Carpatia
2. przeprowadzenie skoordynowanej strategii mającej na celu przekształcenie Szlaku
Transportowego Via Carpatia w projekt wspólnego zainteresowania dla UE jako
całości
3. zagwarantowanie właściwego finansowania w celu utrzymania, modernizacji
i rozwoju Szlaku Transportowego Via Carpatia
4. koordynowanie narodowych strategii, aby utrzymać, zmodernizować i rozwinąć
Szlak Transportowy Via Carpatia
Podpisano w Brukseli, 2 października 2012

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.