jako roku_02W dniu 25 marca br. na uroczystej gali finałowej w Warszawie dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski, Prorektor ds. Rozwoju odebrał dwie nagrody dla Uniwersytetu Rzeszowskiego w konkursie JAKOŚĆ ROKU 2012 za projekt pn. „Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Nagrody dla UR przyznano w kategoriach:

  • projekt” –  wyróżniając całokształt przedsięwzięcia w zakresie założeń merytorycznych
  • usługi” – za usługi edukacyjne, które są świadczone na najwyższym poziomie dzięki nowej infrastrukturze.

Autorem projektu jest prof. Czesław Puchalski, który w latach 2005-2008 pełniąc funkcję Dziekana Wydziału Biologiczno-Rolniczego opracował założenia merytoryczne i wdrożył projekt do realizacji.

Projekt „Zalesie” jako wzorcowy był wytypowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do realizacji
w pierwszej kolejności, miał istotne znaczenie dla unowocześnienia bazy naukowo-dydaktycznej i pozwolił na pełne uruchomienie nowych kierunków studiów, ważnych dla gospodarki Regionu: rolnictwo, ochrona środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka, architektura krajobrazu oraz na uruchomienie studiów doktoranckich w zakresie nauk rolniczych i biologicznych. Unowocześniona baza w sposób istotny wpłynęła na pozytywną ocenę wniosków w zakresie pozyskanych praw doktoryzowania w zakresie biologii i rolnictwa.

Wartość projektu wynosi ok. 124 mln zł i kwota ta została przeznaczona na inwestycje i modernizację w celu stworzenia:

  • Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych
  • Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym
  • Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię
  • Centrum Marketingu Produktów Spożywczych
  • Centrum Konferencyjno-Naukowe.

Po zrealizowaniu projektu powierzchnia użytkowa zaplecza naukowo-dydaktycznego powiększyła się o ok. 15 tys. m2. Powstały nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę o wartości ok. 32 mln zł.

Stworzenie kompleksu naukowo-dydaktycznego ma na celu realizację programów badawczych, szkoleniowych oraz efektywnego wdrażania i komercjalizacji nowych technologii. Kompleks wspiera rozwój gospodarki opartej na wiedzy i sprzyja podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Regionie.

Misją tego kompleksu jest dążenie do wzmocnienia konkurencyjności Regionu w obszarach: produkcji, usług, edukacji i zarządzania poprzez wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego, transfer, promocję i wdrożenia nowych technologii oraz kojarzenie partnerów gospodarczych, a zastosowane nowoczesne rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne zachęcają młodych ludzi do podejmowania nauki na Naszej Uczelni.

Cele realizowane w ramach programu są zbieżne z programami rozwojowymi Polski i Unii Europejskiej, w których działalność innowacyjna stanowi główny czynnik rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego.

W ramach opracowanej strategii dla centrów w obszarze przemysłu rolno-spożywczego istnieje możliwość zgromadzenia dużego potencjału, który daje szansę na uzyskanie skutecznych rozwiązań w nauce i gospodarce.

 

jako roku_01

„JAKOŚĆ ROKU” to największy konkurs promujący jakość w Polsce, który organizowany jest przez Biznes Raport ukazujący się z Dziennikiem Gazeta Prawna oraz Economy Life Today – dodatek gospodarczy do Rzeczpospolitej. Lista laureatów VII edycji konkursu została opublikowana 28.02.2013 i można ją znaleźć na stronie http://www.jakoscroku.pl/jakosc-roku-2012

http://www.univ.rzeszow.pl/uniwersytet/aktualnosci/8042,uniwersytet-rzeszowski-laureatem-konkursu-jakosc-roku-2012.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.