W czwartek o godz. 10 z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego odbędzie się uroczyste otwarcie nowego budynku Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia. Nowoczesny obiekt ma cztery kondygnacje, podziemny parking, w środku 7 sal wykładowych i audytoryjnych. Są także laboratoria do prowadzenia skomplikowanych badań naukowych.   

Nowy budynek_UR-DSC_0603Natomiast otwarcie kolejnej części – Kompleksu Naukowo-Dydaktycznego Centrum Mikroelektroniki i  Nanotechnologii odbędzie się we wtorek 21 maja 2013 r. Z tej okazji w dniach 21 i 22 maja 2013 r. odbędzie się konferencja „Symposium on nanostructured materials – nano 2013” („Sympozjum materiałów nanostrukturalnych – NANO 2013”) poświęcona otwarciu Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oficjalnego otwarcia w dniu 21 maja dokona Dyrektor  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski. Podczas poszczególnych sesji swoje wyniki zaprezentuje około 50 uczonych z 12 krajów Europy.

21 maja o godz. 11.00 odbędzie się również konferencja prasowa, na której prof. Kurzydłowski oraz Władze Uniwersytetu i CMiN przedstawią informacje o celach i zadaniach  związanych z przyszłością nowego obiektu, który zawiera najbardziej współczesne instalacje badawcze w południowo – wschodniej Polsce w zakresie wytwarzania i badania nanostruktur.

Poniżej informacja o nowych obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Prof. Pigonia.

 

 

 1. 1.Kompleks Naukowo–Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki
  Nanotechnologii

PO Infrastruktura i Środowisko

Priorytet XIII           Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego

Działanie 13.1          Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego

Wartość projektu     ok. 64, 5 mln

Dofinansowanie       ok. 64, 5 mln zł

Realizacja               2009-2013

 

Cele projektu:

Stworzenie infrastruktury służącej jako baza naukowo dydaktyczna dla nowych specjalności:

 • Nanoelektronika,
 • Nanotechnologia i Materiały dla Lotnictwa,
 • Bioinżynieria medyczna, Bioinformatyka, Biotechnologia analityczna oraz Biomateriały.

Założone wskaźniki:

 • Powierzchnia użytkowa       –  ok. 4,5 tys. m2
 • Aparatura badawcza            –  27 mln zł
 • Laboratoria specjalistyczne  – 8

 

 1. 1.Kompleks kriogeniczny – niskie temperatury
 2. 2.Kompleks technologiczny: MBE i kontrola jakości i składu chemicznego
 3. 3.Laboratorium technologiczne fotolitografii oraz litografii elektronowej
 4. 4.Studencka pracownia technologii komputerowych pracowni pomiarowych
 5. 5.Pracownia Studencka Zjawisk Transportowych w Strukturach Półprzewodnikowych
 6. 6.Studencka pracownia zjawisk optycznych w półprzewodnikach
 7. 7.Laboratorium naukowe luminescencji niskotemperaturowej
 8. 8.Laboratorium naukowe magneto-transportu w nanostrukturach

W Centrum znajdą się następujące pomieszczenia wraz z wyposażeniem, wykorzystywane na cele dydaktyczno – naukowe:

1. Dwie sale wykładowe każda na 150 osób, z zapleczem dla obsługi aparatury audiowizualnej

2. Osiem sal ćwiczeniowych

3. Sala seminaryjna na 50 osób

 1. 1.Trzy Pracownie studenckie z zapleczem

-Pracownia studencka technologii komputerowych systemów pomiarowych

– Pracownia studencka zjawisk transportowych w strukturach półprzewodnikowych

-Pracownia studencka optycznych zjawisk w półprzewodnikowych strukturach.

 

Realizacja Projektu umożliwi kształcenie studentów na najbardziej nowoczesnej aparaturze technologicznej i badawczej. Dodatkowo przewiduje się stworzenie wewnętrznej sieci komputerowej i monitorowanie procesów technologicznych, z możliwością obserwacji bezpośredniej „on-line” w salach wykładowych i ćwiczeniowych, a także z możliwością dokonywania zapisów w postaci filmów i przekazywania ich studentom przez Internet. W ramach Projektu zostaną tym samym wdrożone rozwiązania związane z infrastrukturą ICT. W Centrum będzie stworzone kompleksowe środowisko e-learningowe Virtual Learning Environment (VLE) , połączone z systemami kontroli informacji (Managed Informaton System, MIS).


 

 1. 2.Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego.

Priorytet I               Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.3            Regionalny System Innowacji

Wartość projektu      ok. 135,8 mln zł

Dofinansowanie       ok. 115 mln zł

Realizacja               2009-2013  

 

Cele projektu:

 • stworzenie infrastruktury B+R,
 • prowadzenie badań w zakresie:

         technologii i inżynierii wytwarzania materiałów dla przemysłu,

         spektroskopii materiałów oraz robotyki

         informatyki i matematyki stosowanej,

         prognoz finansowych, gospodarczych i społecznych.

 Założone wskaźniki:

 • Powierzchnia użytkowa        –  ok. 16 tys. m2
 • Aparatura badawcza            –  52 mln zł
 • Laboratoria:

1. Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu

2. Laboratorium Inżynierii Wytwarzania

3. Laboratorium Spektroskopii Materiałów

4. Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych

5. Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska

6. Laboratorium  Prognoz, Badań Systemowych i Strukturalnych

7. Laboratorium Informatyki Stosowanej

8. Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego

9. Laboratorium Matematyki Stosowanej

10. Jednostka Wspomagająca

 

Program badawczy realizowany w ramach Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej przyczyni się do wypracowania kapitału w postaci wiedzy podstawowej dla dalszego opracowania innowacyjnych przemysłowych technologii, dotyczących m.in. lotnictwa, informatycznych technologii, technologii wytwarzania oraz mechatroniki i robotyki, badań i kontroli środowiska, badań systemowych i strukturalnych, prognoz finansowych, gospodarczych i społecznych a także wypracowaniu metod służących formowaniu społeczeństwa informacyjnego. Będzie to służyć ukierunkowaniu Regionu na radykalny wzrost potencjału innowacyjnego oraz przyspieszonego rozwoju gospodarczego.

 

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie potencjału badawczego poprzez umożliwienie prowadzenia prac naukowo-badawczych na światowym poziomie
 • podniesienie jakości badań i możliwość uczestnictwa w innowacyjnych projektach badawczych
 • rozwój kompetencji pracowników naukowych w zakresie obsługi nowoczesnej aparatury laboratoryjnej
 • zwiększenie kapitału wiedzy podstawowej potrzebnej do dalszych badań stosowanych i rozwojowych
 • wzmocnienie możliwości rozwoju dziedzin decydujących o konkurencyjności gospodarki oraz o atrakcyjności inwestycyjnej regionu i kraju poprzez bezpłatne i otwarte udostępnianie wyników badań własnych, stanowiących bazę do dalszego rozwoju nauki
 • stworzenie warunków do szerszej współpracy z innymi uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi
 • transfer wiedzy o podstawach zjawisk i absorbowanych faktów – popularyzacja wiedzy wypracowanej w ramach Uniwersyteckiego Centrum Innowacji I Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej (publikacje, konferencje, itp.)
 • zachęcenie innych podmiotów do korzystania z zasobów wiedzy uczelni wyższej celem dalszego ich wykorzystania do opracowania innowacyjnych technologii.

 

 


 

 1. 3.Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Priorytet V              Infrastruktura Publiczna

Działanie 5.1            Infrastruktura Edukacyjna

Schemat A              Szkolnictwo Wyższe

Wartość projektu     ok. 12 mln

Dofinansowanie       10 mln zł

Realizacja               2010-2013

Cele projektu:

 • Wybudowanie bazy dydaktycznej, która umożliwi wzmocnienie kształcenia                           w dziedzinie nauk matematycznych, w tym informatyki
 • Wzmocnienie współpracy z biznesem

Założone wskaźniki:

 • Powierzchnia użytkowa       –  ok. 1 tys. m2
  • Laboratoria specjalistyczne  – 6

 

1. Laboratorium Komputerowego projektowania złożonych układów inżynierii elektrycznej i mechanicznej ( automatyka, elektronika, sterowniki, cad/cam/cae, diagnostyka, lewitacja magnetyczna,

2. Laboratorium Komputerowego modelowania w ekologii (ekologia, sterowanie, estymacja, prognoza),

3. Laboratorium Bioinżynierii i Biomedycyny,

4. Laboratorium Inżynierii Rolniczej,

5. Laboratorium Ekonometrii i Prognozowania Procesów Ekonomicznych,

6. Laboratorium Badań Kognitywistycznych.

 

             Celem projektu „Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” jest wybudowanie bazy dydaktycznej, która poprawi jakość nauczania poprzez zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia. Stworzona baza umożliwi wzmocnienie kształcenia w dziedzinie nauk matematycznych, w tym informatyki.W oparciu o proponowaną bazę przewiduje się rozszerzenie oferty edukacyjnej na Uniwersytecie Rzeszowskim poprzez wprowadzenie nowych kierunków studiów, tj.:

1.     informatyka i ekonometria,

2.     kognitywistyka z ukierunkowaniem na inżynierię systemów informacyjnych.

 

    Celem projektu jest również wzmocnienie współpracy z biznesem, które polegałoby na:

– modelowaniu przepływu informacji między obszarami nauki, gospodarki i administracji samorządowej poprzez mapowanie struktury relacyjnej klastrów regionalnych oraz wyłonienie głównych miar sieci,

– wykorzystywanie modeli statystycznych dla estymacji wpływu efektów sieci na osiągnięcia regionów i przedsiębiorstw,

 

– opracowanie ogólnej teorii matematycznego modelowania w różnych dyscyplinach nauki i gospodarki, m.in. w zakresie  optymalizacji wykorzystania potencjału gospodarczego regionu, prognozowania występowania zjawisk kryzysowych,

– opracowanie modelu komputerowego analizy określającego minimalną ilość sygnałów biologicznych z uwzględnieniem dynamiki zmian zdrowotności.

Nowy budynek-DSC_0941

Fot. P. Gibowicz, Archiwum Skanska

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.