Jak podaje portal samorządowy (http://www.portalsamorzadowy.pl), zgodnie z projektem nowej mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, na największe wsparcie mogą liczyć firmy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Celem regionalnej pomocy publicznej jest pobudzenie długookresowego rozwoju obszarów charakteryzujących się najniższym poziomem PKB na jednego mieszkańca, a zatem znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu.

Obszary kwalifikujące się do udzielania pomocy regionalnej oraz intensywność pomocy na tych obszarach zostały, w przygotowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozporządzeniu w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, określone na poziomie województw oraz podregionów.

– Dokument został opracowany w związku z pkt 178 Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020, który mówi, że po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, państwa członkowskie powinny notyfikować Komisji Europejskiej krajowe mapy pomocy regionalnej, określające regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną w latach 2014-2020 – tłumaczy Małgorzata Kozak wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Maksymalną intensywność pomocy regionalnej w poszczególnych regionach obliczono jako stosunek wartości pomocy regionalnej wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się objęciem pomocą.

Rozporządzenie przewiduje intensywność pomocy regionalnej na poziomie 50 proc. na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko – mazurskiego.

Z kolei woj. kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawski wschodni mogą liczyć na 35 proc.

Zaledwie 25 proc. będzie się należało obszarom województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego, a 20 proc. -podregionowi warszawskiemu zachodniemu.

Jeśli chodzi o Warszawę, to ustalono, że intensywność pomocy regionalnej wyniesie 15 proc. w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz 10 proc. między 1 stycznia 2018 r. a 31 grudnia 2020 r.

Dokument przewiduje, że maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy dla średniego przedsiębiorstwa oraz o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy dla małej firmy.

Maksymalna intensywność pomocy w przypadku dużych projektów inwestycyjnych powinna być niższa od standardowej dopuszczalnej dla danego obszaru. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej ulega w tym przypadku odpowiedniemu zmniejszeniu, jeżeli wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą przekracza kwotę 50 000 000 euro.

Częściowej zmianie, w porównaniu do obecnej mapy pomocy regionalnej, ulegnie także katalog sektorów, w których nie jest dopuszczalne udzielanie pomocy regionalnej. Niedopuszczalne będzie wspieranie portów lotniczych oraz sektorów: hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, transportu, energetyki, rybołówstwa i akwakultury, rolnictwa i leśnictwa.

Pomoc regionalna nie będzie też mogła być udzielana na ratowanie i restrukturyzacje zagrożonych przedsiębiorstw.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2014 r., ponieważ Komisja Europejska przedłużyła okres obowiązywania wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 do 30 czerwca 2014 r.

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu na maksymalną wartość dofinansowania inwestycji w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikujących się do udzielenia wsparcia mogą liczyć przedsiębiorstwa z województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

Do pomocy w wysokości 40 proc. wytypowano woj. pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie i śląskie, a w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. – woj. mazowieckie, z wyłączeniem Warszawy.

Na 30 proc. kosztów kwalifikujących się do udzielenia wsparcia może liczyć stolica, a w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. – obszary należące do woj. mazowieckiego.

Więcej na: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/jaka-bedzie-nowa-mapa-pomocy-regionalnej,51563_0.html

Fot. Archiwum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.