W czwartek (5 września) o godz. 18 w rzeszowskim Ratuszu odbędą się wybory do Samorządowej Rady Osiedla Śródmieście-Północ. Wspomniane Osiedle jest jednym z trzech w Rzeszowie, gdzie nie wybrano jeszcze nowej Rady.  

 

Rada Miasta, z inicjatywy mieszkańców, utworzyła w Rzeszowie 29 Osiedli. Organem stanowiącym Osiedla jest Rada Osiedla, w skład której wchodzą członkowie wybrani przez mieszkańców.

Osiedle, jako jednostka pomocnicza Miasta, działa zgodnie ze Statutem Osiedla.

 Działania Rady Osiedla obejmują w szczególności:

* organizowanie, inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Osiedla,

* wspieranie inicjatyw i działań służących integracji społeczności osiedlowej,

* współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla,

* występowanie do organów Miasta z wnioskami i opiniami, dotyczącymi realizacji funkcji Miasta na terenie Osiedla,

* przedstawianie opinii odnośnie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz planów szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Osiedla, a także jego zmian,

* utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami Osiedla,

* przekazywanie przez Przewodniczącego Rady wniosków i postulatów Radzie Miasta Rzeszowa, zgłaszanych przez mieszkańców,

* dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców Osiedla. 

Szczegółowy zakres działania Osiedla oraz zasady i tryb wyborów organów Osiedla określają Statuty Osiedli, przyjęte przez Radę Miasta.

W załącznikach lista osób chcących działać na rzecz lokalnej społeczności miasta.

Grupa inicjatywna-Rada_Osiedla

***

Cieszy fakt, że powstała grupa inicjatywna, którą tworzą osoby zaangażowane w przedsięwzięcia mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców Osiedla. Są w wśród nich nauczyciele, animatorzy kultury i sportu, działacze społeczni, przedsiębiorcy. Jednym z warunków, aby wybory zostały uznane za ważne jest frekwencja. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców Osiedla Śródmieście-Północ do wzięcia sprawy swoje ręce. Wasz głos jest na wagę złota. Liczą na niego członkowie grupy inicjatywnej. Możliwość wybierania swoich przedstawicieli do samorządów osiedlowych to przywilej demokracji, który powinniśmy uszanować. Do zobaczenia w Ratuszu, w czwartek, 5 września, o godz. 18.

Wybory-Rada _Osiedla

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.