Takie pytanie rodzi się po lekturze kolejnej publikacji w „Gazecie Polskiej Codziennie” o „sensacyjnych dokumentach” dotyczących posła Kazimierza Ziobry. Wywołuje ona niesmak i obrzydzenie. Tak najogólniej można skomentować dzisiejszą publikację w „GPC”.   

 

 – To, co obecnie robią „Gazeta Polska” oraz nasi „koledzy w cudzysłowie” z PiS-u, jest prostą kontynuacją tego, co chciała zrobić SB wobec Kazimierza Ziobro. Chciała go skompromitować, bo to z planów działań funkcjonariusza SB wynikało, że działacza Solidarności, inicjatora strajku należy skompromitować, podrzucając mu fałszywki, czy też twierdząc, że być może jest współpracownikiem SB, w taki sposób, ażeby był niewiarygodny dla swoich kolegów i innych działaczy „S”. To się nie udało – powiedział szef klubu SP Arkadiusz Mularczyk na środowej konferencji prasowej w Sejmie.

 

W otrzymanym komunikacie prasowym Solidarna Polska oświadcza: „W nawiązaniu do kolejnego ataku kontrolowanej przez PiS Gazety Polskiej Codziennie na Kazimierza Ziobro informujemy o faktach:

1. Z dokumentów IPN jasno wynika, że Kazimierz Ziobro był postrzegany, jako ważny przeciwnik SB na terenie województwa podkarpackiego. Jak wynika również z dokumentów IPN, m.in. Planu działań operacyjnych SB, służba ta dążyła do zdyskredytowania, skompromitowania i pomniejszenia jego zaufania w środowisku Solidarności. Miało to się stać, m. in. przez stworzenie przekonania, że K. Ziobro jest współpracownikiem władzy komunistycznej.

2. Kazimierz Ziobro po wnikliwym zbadaniu jego życiorysu został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi za działalność w podziemiu antykomunistycznym.

3. Gazeta Polska Codziennie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat Kazimierza Ziobro.

4. Zaufanie do Kazimierza Ziobro wielokrotnie potwierdzał prezes PiS Jarosław Kaczyński wystawiając go na listach wyborczych. Życiorys kandydat „nagle się zmienił” kiedy przeszedł do SP.

5. Jeżeli GPC chce naprawdę rozpocząć krucjatę przeciw członkom PZPR w prawicowych partiach – wskażemy takie przypadki w ich ulubionej partii – PIS”.

 Do sprawy odniósł się także poseł Mieczysław Golba, szef struktur Solidarnej Polski na Podkarpaciu.

Relacje z konferencji na:

http://youtu.be/PsNOO8GrmHY

http://youtu.be/SlY_EWWYTig, 
http://youtu.be/6e0QHmUBD9g

http://youtu.be/4614r02kq0Y

Owiadcznie-DSC03848

 

***

Cytaty z dokumentów IPN na temat rozpracowania K. Ziobro przez SB

Kierunkowy Plan Pracy SB – 12.01.81 r. – TAJNE

„W wyniku podpisania porozumień na Wybrzeżu … zaczęły powstawać struktury NSZZ „Solidarność”. Szczególną aktywność w tym względzie wykazał ob. K. Ziobro, znany już wcześniej organom SB jako zdecydowany wróg PRL i ZSRR. Będąc pracownikiem Huty Szkła, Ziobro został przewodniczącym komitetu założycielskiego „Solidarności”. W oparciu o aktyw w/w zakładów pracy z inicjatywy Ziobry utworzono również Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”.

„Jak już wcześniej zasygnalizowano K. Ziobro jest zdecydowanie wrogo ustosunkowany do ustroju oraz ZSRR.”

III. Przedsięwzięcia operacyjne

1. Pozyskać w MKS Jarosław przynajmniej 2 tw oraz zorganizować 5 ko, którzy posiadać będą dotarcie do kierownictwa MKZ a w tym do K. Ziobro

2. (…)

7. Poprzez posiadanie informacji dążyć do skompromitowania K. Ziobro – współdziałać

ZNALIZA – 17.05. 1982 r. – TAJNE

ANALIZA podjętych przedsięwzięć i czynności operacyjnych wobec ukrywającego się ob. ZIOBRO Kazimierza – byłego przewodniczącego MKZ NSZZ Solidarność w Jarosławiu

„Ob. Ziobro Kazimierz – były przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu był objęty akcją (X) gdyż zachodziła obawa, że w warunkach stanu wojennego będzie kontynuował działalność związkową i inicjował akcje protestacyjne w Jarosławskich zakładach pracy.”

PISMO WEWNĘTRZNE SB 1986-04-07

„(Kazimierz Ziobro) … jest aktywnym uczestnikiem wszelkiego rodzaju imprez prosolidarnościowych. Uważany jest za duchowego przywódcę byłych aktywnych działaczy „S”. Utrzymuje ścisłe kontakty z miejscowym klerem znanym z wrogich postaw wobec ustroju PRL.”

Był inspiratorem akcji składania legitymacji partyjnych w zakładach pracy, co doprowadziło do znaczącego osłabienia organizacji partyjnych i młodzieżowych. Osobiście opracował mapę czwartego rozbioru Polski. Organizował duże uroczystości kościelne niepodległościowe oraz nawiązujące do Polski okresu sanacyjnego m.in. tzw. „Cud nad Wisłą”. Publicznie wypowiadał się przeciwko sojuszowi z ZSRR. Był delegatem na I zjazd Solidarności w Gdańsku.”

z operacyjnego rozpoznania wiadomo było, że należał do Kierowniczego trzonu podziemia prosolidarnościowego na terenie Jarosławia. Był jednym z głównych inicjatorów i współorganizatorów wszystkich nielegalnych zgromadzeń na terenach kościelnych organizowanych przez działaczy byłej „S”

„W wyniku działań operacyjnych doprowadzono do częściowego skłócenia figuranta (K.Ziobro) z miejscowym klerem / księdzem oraz niektórymi figurantami. Z informacji operacyjnej wynikało, że inspirował inne osoby do działalności antypaństwowej w formie produkcji i kolportażu ulotek oraz malowania wrogich napisów”

„Na skutek działań operacyjnych, które spowodowały znaczną utratę autorytetu w/w środowisku prosolidarnościowym, jak też w znacznym stopniu ograniczenie jego możliwości oddziaływania na to środowisko, a także bardzo istotne ograniczenie jego możliwości finansowych doprowadziły go do podjęcia decyzji o wyjeździe emigracyjnym z kraju. „

Jarosław, 1986.10.09 – Warunkowy Plan działań operacyjnych w stosunku do figuranta

„W środowisku byłych działaczy „S” m. Jarosławia uważany jest za duchowego przywódcę opozycji.”

„Cel podjętego działania.

a. Doprowadzenie do neutralizacji podejmowanych przez K. Ziobro i innych szkodliwych inicjatyw

b. …

c. doprowadzenie do zdyskredytowania osoby K. Ziobro w środowisku jarosławskim z uwzględnieniem elementów pewnego skompromitowania i pomniejszenia jego zaufania.

(…)

– w oparciu o posiadane rozpoznanie zmierzać do stworzenia przekonania wśród kontrolowanego środowiska, że K. Ziobro jest w kontakcie z pracownikami SB, co winno zrodzić uzasadnione obawy i uprzedzenie do jego osoby.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.