Trwa budowa Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych. Jest to jeden z dwóch niezbędnych obiektów, które konieczne są do otwarcia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku lekarskiego. Nowe Centrum Medyczne warte jest 90 milionów zł (unijne dofinansowanie wynosi 77 mln zł). Nowy budynek przy ul. Warzywnej w Rzeszowie to ok. 12,9  tysięcy metrów kwadratowych i aż 17 specjalistycznych laboratoriów m.in. biologii molekularnej, patofizjologii narządu ruchu czy procesów metabolicznych. Zostanie w nim zainstalowana aparatura badawcza warta 25  mln zł.

– Realizacja projektu przyspieszy rozwój regionalny województwa oparty na wiedzy, badaniach naukowych i nowych technologiach w zakresie badań przyrodniczo-medycznych. Inwestycja zwiększy potencjał naukowo-badawczy w naukach przyrodniczych, medycznych i społecznych – wylicza potencjalne korzyści, jakie da nowoczesne Centrum Medyczne,  Grzegorz Kolasiński, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Projekt zwiększy potencjał naukowy i skoncentrowanie badań naukowych pozwoli na szybszy rozwój kadry naukowej, wyławianie utalentowanej młodzieży oraz podniesienie rangi Rzeszowa jako centrum naukowego i stolicy dużego regionu. Nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe służyć będzie badaniom nad innowacyjnymi formami kinezyterapii. Pozwoli ono na wypracowanie i prezentację nowoczesnych form badań związanych z metaboliką, trybologią, tworzenie kultury innowacyjności w zakresie monitorowania wzrostu noworodka i opieki neonatologicznej. Realizacja projektu umożliwi wykonywanie kompleksowych badań naukowo-badawczych, wzrost potencjału innowacyjnego w regionie oraz transfer wiedzy. Przygotowanie kadry specjalistów do wykonywania zadań innowacyjno-wdrożeniowych, przyniesie efekty w postaci zwiększenia nowoczesności i konkurencyjności kadry naukowo-badawczej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz da wymierne efekty w postaci opracowywania standardów leczenia. Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych zatrudni kadrę o wysokich kwalifikacjach zawodowych i naukowych. Pracownicy naukowi będą to specjaliści w zakresie nauk medycznych, jednocześnie naukowcy będący autorytetami nie tylko w kraju, ale i za granicą.

W skład Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych wejdzie 17 laboratoriów: Laboratorium Innowacyjnych Badań Układ ów Krążenia i Oddechowego, Laboratorium Czynników Fizykalnych w Rehabilitacji, Laboratorium Nowoczesnych Metod Klinimetrycznych i Planowania Rehabilitacji, Laboratorium Patofizjologii Narządu Ruchu Człowieka, Laboratorium Metod Wspomagania Funkcjonowania Osób Niepełnosprawnych, Laboratorium Innowacyjnych Metod Antropometrycznych, Laboratorium Gerontoprofilaktyki, Laboratorium Badań Ośrodkowego Układu Nerwowego i Kręgosłupa, Laboratorium Procesów Metabolicznych, Zaburzeń i Modeli Rozwoju Organizmu Dziecięcego, Laboratorium Innowacyjnych Metod Biologicznego Sprzężenia Zwrotnego, Laboratorium Badań Innowacyjnych w Pielęgniarstwie, Laboratorium Badań Innowacyjnych w Opiece Położniczej, Laboratorium Badań Innowacyjnych w Ratownictwie, Laboratorium Badań Innowacyjnych w Zdrowiu Publicznym, Laboratorium Badań Innowacyjnych w Dietetyce, Laboratorium Biologii Molekularnej, Laboratorium Przetwarzania Danych.

Założenia projektu są zgodne z celami wskazanymi w Priorytecie I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka. Działanie 1.3 Regionalny System Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  i obejmują: tworzenie warunków dla rozwoju profilaktyki, rozpoznawania i leczenia opartej na nauce w tym badaniach molekularnych, wizualizacyjnych i patomorfologicznych i funkcjonalnych, stworzenie warunków do wzrostu potencjału innowacyjnego w zakresie nauk przyrodniczo – medycznych oraz transferu wiedzy, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Realizacja celów tej osi stworzy możliwość likwidacji barier i zaniedbań w dziedzinie nauk przyrodniczo-medycznych. Założone cele programu będą realizowane z wykorzystaniem szerokiego spektrum nowoczesnych metod (biologii molekularnej, biologii komórki, badań wizualizacyjnych i funkcjonalnych). Pozwoli to na realizację kompleksowych badań i nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i zakładami produkcyjnymi w celu opracowywania i realizacji konkretnych programów.

W Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych zostaną stworzone warunki do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez badania nad zastosowaniem systemów informacyjnych w medycynie: telediagnostyka, telepielęgniarstwo i telerehabilitacja. Dzięki nowoczesnej aparaturze możliwa będzie analiza najczęściej występujących czynników szkodliwych z uwzględnieniem ich oddziaływania na zdrowie człowieka z wykorzystaniem badań genetycznych i epigenetycznych. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa i rozwój infrastruktury pomocy społecznej przez badania nad czynnikami środowiskowymi, szkodliwościami zawodowymi, zatruciem środowiska, żywnością modyfikowaną genetycznie, żywnością z regionów skażonych. Bardzo ważne będą badania dotyczące identyfikacji patogenów i badania nad genotypowaniem oraz oceny wpływu biodegradacji środowiska na stan zdrowia na poziomie badań genetycznych.

Nowoczesne laboratoria umożliwią prowadzenie badań nad fizjopatologią okresu ciąży i okresu noworodkowego w celu zmniejszenia umieralności okołoporodowej, ontogenezą i umieralnością noworodków w oparciu o analizę molekularną w celu indywidualizacji leczenia oraz genetycznymi przyczynami chorób okresu noworodkowego.

W budowanym centrum będą także opracowywane systemy holistycznej diagnostyki wczesnego uszkodzenia mózgu pod kątem zabezpieczenia wczesnej rehabilitacji wszystkim potrzebującym dzieciom. Specjaliści zajmą się również biomechanicznymi i bioelektronicznymi podstawami konstrukcji protez i sterowania oraz nowoczesnymi zasadami leczenia operacyjnego i rehabilitacji, na podstawie szerokiego spektrum badań od poziomu podstawowego (biologia molekularna) poprzez innowacyjne metody wizualizacji do oceny efektów, w tym ekonomii. Prowadzone będą również badania nad biomateriałami analizujące wpływ materiału na żywą tkankę i tkanki na materiał oraz analizy biomechaniczne w oparciu  o pomiary przemieszczeń kręgosłupa w przestrzeni trójwymiarowej metodą cyfrowej analizy radiostereometrycznej (RSA) w celu  realizacji badań biomechanicznych na etapie planowania chirurgicznego.

Ważnym sektorem innowacyjności będą analizy zaburzeń w układzie ruchu, głównie związanych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności pod kątem zjawiska plastyczności układu nerwowego, a w tym restytucji, substytucji i aktywacji zaburzonych funkcji w następstwie udarów mózgu i innych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Pozwoli to na opracowanie nowych metod rehabilitacji neurologicznej, oceny efektów procesu rehabilitacji przez zastosowanie technik informatycznych, w tym efektywności telemedycyny, dostępności, postępów leczenia i rehabilitacji.

Naukowcy zajmą się także wpływem czynników fizycznych zdegradowanego środowiska na funkcjonowanie układu oddechowego i krążenia, wpływem stylu życia społeczeństwa oraz czynników genetycznych na otyłość u dzieci i dorosłych. Umożliwi to ocenę częstości występowania wad postawy i bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci  i ich wpływ na wydajność organizmu. Prowadzone będą również badania nad czynnikami genetycznymi chorób układu krążenia, oddechowego i nerwowego. Pozwoli to na opracowanie zasad profilaktyki i leczenia.

Innowacyjnym przedsięwzięciem będą prace nad hodowlą tkanek i wytwarzaniem sztucznych narządów, a także badania nad molekularnymi aspektami powstawania nowotworów, identyfikacją wad genetycznych nowotworów przy użyciu najnowszych metod i aparatury. Umożliwi to wypracowanie zasad indywidualizacji leczenia nowotworów w oparciu o badania molekularne. Prowadzone będą również badania nad molekularnymi aspektami procesu starzenia, profilaktyki i leczenia.

Dobra inwestycja w przyszłość

– Realizacja projektu pn. „Przyrodniczo- Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” stworzy ośrodek naukowo-badawczy w naukach przyrodniczych, medycznych i społecznych. Projekt zwiększy potencjał naukowy i skoncentrowanie badań naukowych pozwoli na szybszy rozwój kadry naukowej, wyławianie utalentowanej młodzieży oraz podniesienie rangi Rzeszowa jako centrum naukowego i stolicy dużego regionu – dodaje rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Realizacja zadania będzie bardzo dobrą inwestycją w przyszłość. Pozwoli Regionowi Podkarpackiemu z jednej strony na rozwój nowych technologii z zakresu mikroelektroniki dla profilaktyki i rehabilitacji chorób układu krążenia, nerwowego i ruchu. Zapewni to także przypływ na studia w zakresie nauk przyrodniczo-medycznych do Uczelni utalentowanej młodzieży z naszego Regionu. Możliwość uzyskania godnej i dobrze płatnej pracy przyciągnie młodzież do swojej „Małej Ojczyzny”, co zapewni stabilny rozwój regionu w przyszłych dziesięcioleciach.

Inwestycja dofinansowana jest z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wykonawcą inwestycji jest firma SKANSKA. 

Podpisanie umowy

Z kolei u zbiegu ul. Zenitowej i Leszka Czarnego ma powstać budynek Zakładu Nauk o Człowieku. W tej sprawie podpisano niedawno akt notarialny przekazania Uniwersytetowi Rzeszowskiemu przez marszałka dwóch działek. 

Budowa zakładu rozpocznie się jeszcze w tym roku. Zakończenie inwestycji uczelnia przewiduje końcem przyszłego. Wartość rynkowa działek to ok. 2 mln zł, a koszt budowy zakładu to ok. 23 mln. Zarząd województwa ma przekazać na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego 19,5 mln. Ok. 3,5 mln to dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Równolegle z budową nowych obiektów i przygotowań trwają rozmowy z kolejnymi osobami, które będą tworzyć kadrę naukowo-dydaktyczną. Pełnomocnik rektora UR ds. utworzenia kierunku lekarskiego prof. nadzw. dr hab. n. med. Sławomir Snela zapewnia, że jest dobrze. I już teraz wiadomo że z tym problemów nie będzie. 

– Mamy więcej zgłoszeń osób potencjalnie chcących pracować w Rzeszowie niż żeśmy się spodziewali. Jesteśmy już po rozmowach, po słowach i po pierwszych ustaleniach – poinformował pełnomocnik rektora UR ds. utworzenia kierunku lekarskiego.

A dotyczy to też takich newralgicznych specjalności jak anatomia, genetyka, biologia molekularna czy medycyna sądowa. Obecnie wydział medyczny kształci pielęgniarki i położne, ratowników medycznych i fizjoterapeutów.

Staranie o kształcenie w Rzeszowie lekarzy trwają od wielu lat. Aby kierunek powstał, potrzebna jest też zgoda ministerstw: zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Wniosek w tej sprawie wpłynie, gdy przegłosuje go senat UR. Takie głosowanie zaplanowano pod koniec października. Teraz jest szansa, że nowy kierunek naprawdę powstanie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem już od roku 2014.

Fot. Archiwum UR i UMWP

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.