Eksperci Ministerstwa Nauki zbadali i porównywali dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych polskich uczelni. Tylko 37 z 963 ocenianych dostało najwyższą ocenę. W ścisłej czołówce są m.in. instytuty PAN, UW, Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ścisłej czołówce naukowej kraju w grupie Nauk o życiu jest Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Możemy się pochwalić wysoko punktowanymi pracami w czasopismach z listy filadelfijskiej, prowadzonymi badaniami na najwyższym poziomie światowym, współpracą z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, patentami oraz współpracą z biznesem -“ mówi prof. dr hab. Marek Koziorowski, dyrektor Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych UR.

Przykładów współpracy jest wiele ale na wyróżnienie zasługują m.in.: 

Współpraca z SPIN S.A. w ramach nowych leków dermatologicznych

Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z SPIN S.A. Wrocław w ramach opracowania nowych leków dermatologicznych dla zwierząt. Kadra pozawydziałowego zamiejscowego instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych pracuje nad określeniem cytotoksyczności nowej generacji leków dermatologicznych stosowanych u zwierząt oraz określenia efektów biologicznych ich działania. 

Współpraca z SM Mlekovita w ramach wykorzystania serwatki

Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z SM Mlekovita (były Resmlecz) w ramach nowych możliwości wykorzystania serwatki. Serwatka jako odpad zanieczyszczający środowisko może być źródłem nowych preparatów biologicznie aktywnych wykorzystywanych w przemyśle. 

Współpraca z Lasami Państwowymi w Krośnie nad rozrodem sarny

Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. Celem współdziałania są badania nad rozrodem sarny, dzięki czemu ma zostać stworzony bank genów. 

Współpraca z Yale University, Philadelphia University oraz Instytut Biologii Rozrodu i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie nad terapią depresji sezonowej.

Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z Yale University (USA), Philadelphia University (USA) oraz Instytut Biologii Rozrodu i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie nad możliwościami nowego rodzaju terapii sezonowej depresji poprzez stworzenie preparatu umożlwiającego wzmacnianie sygnałów światła drogą neurohumoralną. 

Współpraca z Baltimore University nad nowym preparatem przeciwrakowym

Uniwersytet Rzeszowski współpracuje z Baltimore University (USA) nad nowym preparatem przeciwrakowym.

 

Uniwersytet Rzeszowski – przykłady zgłoszonych patentów

Wyszły 2 zgłoszenia patentowe na 2 sondy molekularne do badań genetycznych typu INSITU znakujące DNA lub chromosomy. Sondy te mają duże zastosowanie w laboratoriach diagnostycznych oraz przemyśle; browarnictwie, piekarnictwie czy przemyśle winiarskim. Patentem zainteresowani są: Izrael, Hiszpania i Niemcy 

Po raz pierwszy, według nowych zasad, uczeni ocenili potencjał jednostek naukowych i wskazali najbardziej prestiżowe. Naukowcy, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, kompleksowo analizowali i porównywali dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych. Ponad 960 jednostkom nadali kategorie. To miernik ich sukcesów badawczych, ale też ważny wskaźnik mający wpływ na wysokość przyznawanej dotacji. Przyznana przez KEJN kategoria ma wpływ na wysokość finansowania, ponieważ w algorytmie, według jakiego wyliczana jest dotacja z budżetu, uwzględnia się nadaną jednostce naukowej kategorię. Im wyższa kategoria, tym większa dotacja na badania statutowe i możliwości występowania o środki unijne. Aby zapewnić obiektywizm i porównywalność ocen, dokonywane były one według specjalnie przyjętego algorytmu, a jednostki naukowe porównywane były w czterech grupach nauk: nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i inżynierskie, nauki o sztuce i twórczości artystycznej. Uczeni oceniali: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej – poinformował Grzegorz Kolasiński, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

Koziorowski i_Wnuk

Na zdjęciu po prawej stronie prof. dr hab. Marek Koziorowski, po lewej stronie dr Maciej Wnuk, Fot. T. Poźniak

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.