Na Uniwersytecie Rzeszowskim dyskutowali rektorzy 20 uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

W dniach 24-26 października na IV plenarnym posiedzeniu kontynuowano m.in. wątek podjęty przez Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską na UR. – Jest to ostatnia taka alokacja dla Polski, w sumie 73 mld euro”  – mówiła Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR) poruszając temat dot. szans i zagrożeń dla uniwersytetów w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Fundusze Wspólnych Ram Strategicznych (WRS) będą realizowały cele rozwojowe określone w Strategii Rozwoju Kraju w ramach 3 obszarów: Zwiększanie konkurencyjności gospodarki, Poprawa spójności społecznej i terytorialnej, Podnoszenie sprawności i efektywności państwa. Jednym z głównych odbiorców środków (7,625 mld euro) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) z osi I (Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe) i IV (Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego) będą jednostki naukowe, studenci i doktoranci. – Ważnym aspektem w przyszłym finansowaniu będzie zwiększenie powiązań między przedsiębiorcami i nauką – podsumowała Podsekretarz Stanu.

W odpowiedzi na prezentację przedstawiciela MRR, Rektorzy Uniwersytetów Polskich zwracali uwagę na coraz większy problem rozliczania środków unijnych i „nadbudowywania systemu” – podkreślił prof. Bronisław Marciniak, Przewodniczący KRUP. Mówiono też o problemie posiadania wkładu własnego na realizację przyszłych projektów w perspektywie finansowej 2014-2020. Podsumowując ten panel Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich postanowiła skierować list do Pani Minister Bieńkowskiej wyrażając troskę i niepokój o przyszłość infrastruktury uczelni w Polsce w kontekście zapisów nowych Programów Operacyjnych oraz linii demarkacyjnej na lata 2014-2020. List mówi m.in. o tym, że uczelnie mają zostać praktycznie wykluczone z możliwości ubiegania się o pozyskanie środków w ramach kilku kluczowych programów.

DSC 0324

Podczas II sesji po wystąpieniu prof. Z. Marciniaka z Uniwersytetu Warszawskiego o „problemach jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym” i Prezesa Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzego Woźnickiego informującego o aktualnym stanie prac nad „Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020”, rozważano nad nowelizacją ustawy Prawa o Szkolnictwie Wyższym. Zostały poruszone obawy dot. finansowania uczelni wyższych poprzez nieprawidłowy algorytm, który nie jest dostosowany do nowych realiów niżu demograficznego, za czym idzie coraz niższy poziom jakości kształcenia. Zwrócono także uwagę na problem związany z uwłaszczaniem naukowców.

Głównym tematem III sesji był system antyplagiatowy i prezentacja nowego programu pn. OSA stworzonego przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI). System jest szybszy, bardziej wydajny od innych, a po wprowadzeniu pracy do systemu nie będzie możliwości jej odtworzenia, co zabezpieczy prawa autorskie autorów prac magisterskich i doktorskich. Uniwersytet Rzeszowski jest członkiem stowarzyszonym w MUCI.

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak Przewodniczący KRUP, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podczas konferencji prasowej wprowadził nowe pojęcie: „konserwatywna innowacyjność
w klasycznych uniwersytetach polskich
” w odniesieniu do zmian, które zaszły w szkolnictwie wyższym w ostatniej dekadzie. Najważniejsze z nich to: skutki przejścia od kształcenia elitarnego do masowego w warunkach ograniczeń finansowych i oddziaływań rynkowych. Wpływ na to miała rewolucja technologiczna i zmiana kulturowa w sposobach komunikowania się ludzi, wpływających w istotny sposób na metodykę i formę współpracy naukowej oraz kształcenia na poziomie wyższym. Z kolei  rektor UR prof. dr hab. Aleksander Bobko mówił o tym, jak przemiany w otoczeniu szkół wyższych rodzą wyzwania dla uczelni.

W programie pobytu Rektorzy zwiedzali też Muzeum – Zamek w Łańcucie.

Ostatnio w Rzeszowie Rektorzy obradowali w 2007 r., a głównym tematem była wówczas lustracja środowiska naukowego. KRUP to organ istniejący od 1989 r.. Opracowuje i przedstawia opinie oraz stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Oprócz rektorów i władz UR w konferencji udział wzięli Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Wiceprzewodniczący Rady Głównej i Nauki Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Przedstawiciel Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Redaktor Naczelny Forum Akademickiego, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Nauki, Dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, Przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich.

Partnerem strategiczny wydarzenia jest:

Bank Zachodni WBK

W ramach programu:

Santander Universidades

Fotogaleria: 

DSC 0252

DSC 0354

DSC 0375

Fot. Elżbieta Wójcikiewicz

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.