W dniu 26 listopada 2013 r. została podpisana umowa o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej pomiędzy PWSTE w Jarosławiu reprezentowaną przez JM Rektora, prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca i Koledżem Medycznym, którego przedstawicielem był  Dyrektor, Wladymyr Kucziera oraz Koledżem Pedagogicznym im. B. F. Beńkowskiego w Berysłaviu, reprezentowanym przez Dyrektor, dr n. ped. Margarytę Klimowicz.

W skład delegacji obu goszczących instytucji weszli także: Zastępca Dyrektora i Kierownik ds. Położnictwa i Ginekologii, prof. dr hab. n. m. Konstanty Bugaievsky z Koledżu Medycznego oraz Pan Andrzej Jacenko, Zastępca Gubernatora Obwodu Chersońskiego i Dyrektor Departamentu Edukacji. Naszym gościom towarzyszył również Prezes Domu Polskiego, Igor Hlustov.

Instytucje podejmą starania zmierzające do wymiany doświadczeń w edukacji i działalności naukowej zawierając porozumienie określające ramowe zasady współpracy partnerskiej, celem osiągnięcia wysokiego poziomu studiów oraz rozwoju badań naukowych.

Zgodnie z umową strony zobowiązały się podejmować wspólne działania w celu połączenia wysiłków w rozwiązaniu zagadnień i problemów w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej, wymianie doświadczeń w określonych kierunkach i upowszechnieniu współczesnych technologii edukacyjnych.

Partnerzy wyrażają zainteresowane:

 •  współpracą w zakresie badań naukowych i wymianą wyników prowadzonych prac badawczych,
 •  wymianą nauczycieli akademickich w celu prowadzenia wykładów oraz studentów i pracowników, w tym organizacją staży dla studentów i pracowników,
 •  organizacją wspólnych konferencji naukowych i seminariów,
 • przygotowaniem wspólnych publikacji na podstawie wyników badań naukowych i naukowo-metodycznych,
 • wymianą literatury naukowej i dydaktycznej,
 •  wymianą doświadczeń w organizacji procesu dydaktycznego i programów studiów o podobnych specjalnościach,
 • organizacją wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
 • wszelką działalnością, która będzie się przyczyniać do zacieśniania współpracy w sferze nauki.

W ramach współpracy strony zobowiązują się do podejmowania następujących zadań:

 • corocznej wymiany studentów poprzez zorganizowanie szkół językowych w okresie zimowym i letnim,
 • prowadzenia wykładów,
 • wymiany doświadczeń i wykorzystania nowych technologii informacyjnych w procesie nauczania i badaniach naukowych,
 • współorganizowania programów kulturalnych i sportowych,
 • wymiany wydawnictw i publikacji oraz programów nauczania,
 • organizacji i prowadzenia wspólnych konferencji naukowych i sympozjów,
 • udziału delegacji w wydarzeniach ważnych dla Stron umowy.

Szczegółowe warunki współpracy zostały wypracowane podczas spotkania roboczego, które miało miejsce dnia poprzedniego z udziałem Prorektora ds. Dydaktycznych, prof. nadzw. dra hab. Czesława Lewickiego oraz Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia, doc. dr Ireny Brukwickiej i Dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Marii Żak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.