W dniu 8 maja 2014 r. odbyło się II Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Europeistów funkcjonującego pod opieką doc. dra Andrzej Podkowskiego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych PWSTE w Jarosławiu poświęcone tematyce związanej z 10-leciem wejścia Polski do Unii Europejskiej.

W imieniu JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. dr. h.c. Wacława Wierzbieńca oficjalnego otwarcia obrad dokonał Prorektor ds. Studenckich, doc. dr Krzysztof Rejman. Gratulując organizatorom idei podkreślił, że konferencja jest wspaniałą okazją do jubileuszowego podsumowania ze wskazaniem korzyści, jakie wynikają dla naszego regionu z przynależności do unijnych struktur. Wymiernym efektem są niewątpliwie fundusze pozyskane na realizację zarówno projektów o charakterze inwestycyjnym, jak i oświatowym i kulturalnym – mówił Prorektor.
Wystąpieniom studentów przysłuchiwały się Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych, dr Beata Petrecka z Zastępcą, mgr Urszulą Pietrzyk i dr Jolanta Wojtowicz-Żygadło, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania.
Prowadzenia konferencji podjął się opiekun SKN Europeistów, doc. dr Andrzej Podkowski oraz Agnieszka Krawczak, pełniąca funkcję Przewodniczącej.
Wśród prelegentów dominowali studenci europeistyki oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.
Stosunek państw Europy Zachodniej do poszerzenia w kierunku wschodnim na przykładzie Niemiec i Francji zaprezentowała Izabela Biały, studentka II roku europeistyki. Kolejno głos zabrał Piotr Dominik z III roku z referatem zatytułowanym „Zanim wróciliśmy do rodziny europejskiej”. Na pytanie Unia daje czy zabiera? starały się udzielić odpowiedzi Agnieszka Litwińczuk i Paulina Pieprzowska z III roku. Dyskusję podjęły także przedstawicielki bezpieczeństwa wewnętrznego Marlena Kupczak i Katarzyna Ochyra, które wskazały na korzyści dla studentów wynikające z przystąpienia naszego kraju do struktur europejskich.

Rolę Polski w integracji UE z Ukrainą zaprezentowały Justyna Potoczna i Małgorzata Siry, nasze europeistki z ostatniego roku. Z kolei Vitalik Kondrenko ukazał Majdan jako reakcję na odrzucenie umowy stowarzyszeniowej.

Wśród studentek II roku europeistyki o Prezydencji Rady UE mówiła Anna Sudoł, natomiast Maria Kopczyk ukazała Polską Prezydencję w Unii Europejskiej.

Aleksandra Krajnik i Natalia Mich wystąpiły z prelekcją bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, a Aneta Partyka wspólnie z Anną Maziarz w 3 etapach streściły kwestie bezpieczeństwa Polski. Z kolei studentka III roku europeistyki, Agnieszka Krawczak zreferowała kwestie związane z Euroregionem Karpackim.
Sympozjum zakończyło wystąpienie absolwenta europeistyki, obecnie studenta studiów magisterskich w naszej Uczelni, Dawida Cienkiego, który zaprezentował polskie koncepcje zjednoczeniowe w Europie na przełomie XVIII i XIX w.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.