„DOBROCZYNNOŚĆ, FILANTROPIA I PRACA SOCJALNA” to główne obszary tematyczne I Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Radę Naukową czasopisma PWSTE w Jarosławiu o tym samym tytule, Uniwersytet Preszowski w Preszowie oraz Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu w dniu 14 maja 2014 r.

Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec, który korzystając z okazji zaprezentował pierwszy numer anglojęzycznego czasopisma wydawanego przez naszą Uczelnię – Charity, Philanthropy and Social Work.

W założeniu organizatorów celem przedsięwzięcia było stworzenie interdyscyplinarnej platformy wymiany naukowej między praktykami i badaczami zainteresowanymi bogactwem tematyki oraz złożonością i wielowątkowością problematyki. Do wspólnej debaty zaproszono pracowników socjalnych, socjologów, pedagogów, przedstawicieli nauk o rodzinie, psychologów, filozofów, ekonomistów oraz antropologów.

Rozważania naukowe I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem „Dobroczynność, filantropia i praca socjalna” wzbogacili przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, a także z naszego środowiska lokalnego, którzy od wielu lat występują na rzecz drugiego człowieka.

Konferencję zaszczyciła kadra reprezentująca Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z ks. prof. nadzw. dr. hab. Tadeuszem Bąkiem, tworzącym w Polsce program i standardy pracy socjalnej, jako osobnego kierunku studiów. Obecny był także inicjator utworzenia kierunku praca socjalna w jarosławskiej Uczelni, ks. prof.  dr hab. Janusz Mierzwa z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Gościliśmy naukowców z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu, Uniwersytetu w Preszowie, Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie.

Gościem honorowym był ks. dr Franciszek Rząsa, Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”.

W obrębie tematu konferencji debatowano w ramach dwóch równoległych paneli dyskusyjnych oraz poprzedzającej je sesji plenarnej „Zarys historii filantropii w Polsce i na świecie. Działalność dobroczynna”, którą poprowadził ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Bąk.

Moderatorami dwóch równoległych paneli, dotyczących historyczno-kulturowych uwarunkowań pracy socjalnej i praca socjalna w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych byli ks. prof. dr hab. Leon Szot z UKSW w Warszawie i PWSTE w Jarosławiu oraz ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i PWSTE w Jarosławiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.