Z wielką satysfakcją informujemy, że Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2014 r. otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA w systemie stacjonarnym (bezpłatnie) i niestacjonarnym. Studia trwają 2 lata (4 semestry).

 

Absolwenci kierunku PEDAGOGIKA mogą podjąć pracę w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, administracji państwowej i samorządowej, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, w instytucjach profilaktyki społecznej i wymiarze sprawiedliwości – w charakterze wychowawcy, doradcy lub nauczyciela.

Punkt Rekrutacyjny znajduje się w Bibliotece PWSTE w Jarosławiu!

(czynny pn.-pt. w godz.: 7:30 – 15:30)

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, tel. 16 624 40 64

e-mail: rekrutacja@pwste.edu.pl„>rekrutacja@pwste.edu.pl
REJESTRACJA ONLINE: https://rekrutacja.pwste.edu.pl/start/

Po ukończeniu studiów magisterskich II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA absolwent:

  1. 1)Posiada pogłębioną wiedzę pedagogiczną obejmującą: terminologię, teorię pedagogiki, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającą na pogłębione rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami.
    1. 2)Ma specjalistyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do diagnozowania, projektowania, organizowania, realizacji i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek, a także do prowadzenia badań naukowych.
    2. 3)Wykazuje umiejętności uczenia się i pogłębiania swojej wiedzy, doskonalenia umiejętności i kompetencji pedagogicznych (z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz materiałów).
    3. 4)Potrafi umiejętnie komunikować się zarówno ze specjalistami w zakresie pedagogiki jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnorodnych technik komunikacyjnych.
    4. 5)Charakteryzuje się dużą wrażliwością etyczną, refleksyjnością, poczuciem odpowiedzialności oraz postawami prospołecznymi.

 

Absolwenci są przygotowani pod względem teoretycznym
i praktycznym do pełnienia ról zawodowych oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym, politycznym i kulturalnym w miejscu zamieszkania, kraju i społeczności międzynarodowej. Są świadomi konieczności kształcenia się przez całe życie i potrafią sprostać wyzwaniom, jakie niosą ciągłe zmiany w otaczającym świecie. Jest to możliwe dzięki temu, że zajęcia na kierunku PEDAGOGIKA prowadzi kadra naukowo- dydaktyczna o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych.        

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.