W dniu 1 lipca 2014 r. z inicjatywy JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, prof. nadzw. dr. hab. Wacława Wierzbieńca zorganizowano wyjazd studyjny do ośrodków Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, którego celem była promocja prowadzonego przez jarosławską uczelnię kierunku praca socjalna.

Władze PWSTE skorzystały z zaproszenia Przewodniczącego Rady Fundacji i jej założyciela, ks. dr. Franciszka Rząsy, wielkiego autorytetu znanego z inicjatyw przemawiających troską o ubogich i bezdomnych zarówno w założonej przez siebie fundacji, jak i działającej w Jarosławiu Przystani Matki Bożej Jasnogórskiej, prowadzącej także od 2002 r. schronisko dla bezdomnych mężczyzn oraz otwarty w 2009 r. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Kolgmed”. Przystań ma swój początek w pragnieniu odpowiedzi na wzruszającą postawę i nauczanie św. Jana Pawła II w trosce o ludzi potrzebujących pomocy – czego wyrazem było również powstanie Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II w 1991 roku.

W zamierzeniu założyciela priorytetem działalności fundacji jest wszechstronna pomoc młodzieży we wzrastaniu wewnętrznym w myśl Ewangelii i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości. Obejmując szczególną opieką dzieci i młodzież znajdujące się w trudnych warunkach, realizowane są cele statutowe przejawiające się w prowadzonej działalności społeczno-edukacyjnej, szczególnie w zakresie charytatywnym i formacji duchowej.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” powstała jako wotum wdzięczności za historyczny pobyt Ojca Św. na Ziemi Przemyskiej w czerwcu 1991 r. Działalność rozpoczęła od organizowania kolonii katolickich i świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Dynowie, Łańcucie, Przeworsku i Rzeszowie. Kolejno powstawały bursy w Giedlarowej i Lipniku, obecnie przemianowane na Domy dla Dzieci w Łopuszce Małej i Dynowie, gdzie przebywa łącznie 45 dzieci. Zwieńczeniem wieloletniej pracy ks. Franciszka Rząsy na polu charytatywnym ma być powstanie Domu Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II z przeznaczeniem dla chorych i bezdomnych, jako dziękczynienie za kanonizację papieża Polaka.

W skład delegacji reprezentowanej przez JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Wacława Wierzbieńca weszli ponadto Kanclerz, mgr Robert Wiśniewski oraz doc. dr Irena Brukwicka, dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu, w którym funkcjonuje kierunek praca socjalna i dr Barbara Stawarz. W wyjeździe uczestniczyli także dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Maria Żak oraz ks. dr Grzegorz Maj, a także dr Alicja Kłos, będąca koordynatorem Akademickiego Centrum Wolontariatu jarosławskiej uczelni.
Pobyt w Domu Formacyjno-Szkoleniowym św. Jana Pawła II funkcjonującym przy Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Wzrastanie” w Lipniku reprezentacja PWSTE rozpoczęła od modlitwy w kaplicy pw. Niepokalanej NMP – Matki Życia. Autentyczne dzieło duchowego zaangażowania zaprezentował w modlitwie ks. dr Franciszek Rząsa. Podczas wypowiedzi poruszone zostały motywy samowychowania i zagrożenia oraz młodości jako wzrastania. W Lipniku podjął nas ks. Dyrektor Wiesław Szczygieł. Władze Uczelni zostały zapoznane z początkami fundacji, które związane były z wielką troską duszpasterską o dzieci i młodzież, towarzyszącą ks. Rząsie jako diecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży diecezji przemyskiej. Przewodniczący Rady Fundacji „Wzrastanie” przedstawił jej historię oraz profil Domu Formacyjno-Szkoleniowego św. Jana Pawła II w Lipniku zachęcając do wykorzystania obiektu przez Społeczność Akademicką naszej Uczelni. JM Rektor przywołał prowadzone przez wiele ośrodków akademickich instytucje wypoczynku – tzw. Domy Pracy Twórczej dla pracowników. Intencją Rektora jest, aby w tych kategoriach potraktowany został także Lipnik.

Następnym miejscem docelowym wyjazdu była Łopuszka Mała, gdzie delegację naszej Uczelni powitała Dyrektor Domu dla Dzieci, Dorota Winiarz. W spotkaniu uczestniczył także Marian Żołyniak, Prezes Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” oraz ks. dr Jan Szeląg, który podzielił się własnymi doświadczeniami pracy z młodzieżą, odwołując je do środowiska akademickiego. Poruszone kwestie dotyczyły pracy socjalnej w kontekście pomocy psychopastoralnej, jak również promowanie sfery wartości i ducha, a także pasję bycia dla innych i z drugim człowiekiem. Podczas pobytu w Łopuszce Małej rozwadze poddano zorganizowanie dla studentów pracy socjalnej praktyk z poczuciem misji systemu wartości i przekonań oraz utożsamiania się z innymi. Poza Domem dla Dzieci w Łopuszce Małej pod opieką fundacji funkcjonuje także Dom dla Dzieci w Dynowie, które skupiają łącznie 45 dzieci. Przedyskutowane zostały kwestie zawodu pracownika socjalnego, traktowanego w kategoriach pracy, która nadaje treść, poruszając wyobraźnię miłosierdzia. Ze strony ks. dr. Franciszka Rząsy padły także wskazówki dla funkcjonującego w naszej Uczelni Duszpasterstwa Akademickiego, które mogłoby promować grupy formalne oraz formy wsparcia indywidualnego w rozumieniu zajęcia się studentem łącznie ze sferą prywatnych potrzeb emocjonalno-bytowych. Dyskusję wzbogaciła deklaracja JM Rektora, który podzielił się planami otwarcia ośrodka wsparcia dla studentów PWSTE w Jarosławiu pod nazwą „Przystań JPII”, którego prowadzenia podjęłaby się Fundacja Rozwoju „Przyjaciel uczelni – Amicus Academiae”. Celem działalności ośrodka będzie zapewnienie wsparcia społecznego studentom w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz socjalnego. Powyższe zadania byłyby realizowane poprzez zapewnienie wyżywienia w placówce gastronomicznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, prowadzenie poradnictwa prawnego oraz wspieranie edukacji i wychowanie młodzieży. W ośrodku odbywałaby się promocja i organizacja wolontariatu i pomoc formacyjno-duchowa. W celu realizacji zadań statutowych podejmie się współpracę z partnerskimi organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Priorytetem JM Rektora jest aktywizacja ludzi w przestrzeni codzienności w przeświadczeniu, że są sobie potrzebni poprzez formowanie pensjonariuszy przez pryzmat wiary.
Ksiądz Franciszek wskazując na dotychczasową aktywność, zaznaczył główne kierunki działalności charytatywno-społecznej realizowane przez fundację, które obejmują w szczególności pracę na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie występuje alkoholizm, ubóstwo i niewydolność wychowawcza.

Inicjatywa JM Rektora PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr. hab. Wacława Wierzbieńca nakreśliła formy i cele działań w oparciu o jeden podmiot sprowadzony do służby drugiemu człowiekowi, który koreluje z misją uczelni, powołanej do wychowania. Mówiąc o wolontariacie mamy na myśli interesariuszy zewnętrznych wraz z ich wpływem na jakość kształcenia. Pan Rektor zaznaczył, że wolą władz uczelni są żywe relacje z praktykami, których zamierzeniem jest wypracowanie wspólnego mianownika do projektowania programów edukacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie kierunków społecznych i nauk medycznych, które szczególnie wpisują się w ten schemat. Wolontariat jest jedną z form kształcenia i formułowania postaw drugiego człowieka. W zgodzie z tymi wartościami prowadzone są również 3-letnie studia na kierunku praca socjalna w PWSTE w Jarosławiu w systemie stacjonarnym (bezpłatnie) i niestacjonarnym.

– Kierunek, którego twórcą w naszej uczelni jest ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zatrudniony także w PWSTE w Jarosławiu – polecamy wszystkim otwartym na ludzi i ich problemy, posiadającym umiejętności wczuwania się w położenie potrzebujących – mówi Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy PWSTE w Jarosławiu. – Niezbędną właściwością tego zawodu jest łatwość nawiązywania kontaktów społecznych, umiejętność postępowania z ludźmi, przekonywania ich i nakłaniania do zmiany postaw i zachowań, do podjęcia określonych działań czy zmiany modelu życia.

DSC 0076

Przed pracownikiem socjalnym stoją obecnie coraz trudniejsze wyzwania społeczne, które domagają się odpowiednich kwalifikacji zawodowych i profesjonalizmu w ich rozwiązaniu. Absolwent studiów na kierunku praca socjalna w PWSTE w Jarosławiu nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, umożliwiające sprostanie tym wyzwaniom. Gwarantujemy dobre przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze pracownika socjalnego – jako doradca socjalny i asystent rodziny lub jako asystent osoby starszej i niepełnosprawnej, w różnego rodzaju instytucjach pomocy społecznej takich, jak: regionalne, powiatowe i gminne ośrodki pomocy społecznej, schroniska dla bezdomnych, ciężarnych matek, ofiar przemocy, ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne i zakłady opiekuńczo-lecznicze, świetlice środowiskowe i terapeutyczne, domy pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie oraz placówki poradnictwa rodzinnego i jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodki samopomocy i wsparcia, placówki dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, szpitale specjalistyczne, zakłady karne, ośrodki dla uchodźców oraz organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym, prywatne praktyki pracy socjalnej (świadczące usługi asystenckie, opiekuńcze, socjalne).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.