W dniu 9 lipca 2014 r. nastąpiło uroczyste podpisanie partnerskiej umowy o bilateralnej współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i krakowską firmą Silvermedia Sp. z o.o.

Porozumienie zostało zawarte w celu pobudzania aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego kadry, transferu wiedzy do praktyki gospodarczej, wzbogacenia procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty w dziedzinie informatyki oraz promocji osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.
Silvermedia zamierza podjąć działania zmierzające do włączenia się w proces edukacyjny studentów zarówno z kierunków inżynierskich, jak i z obszaru ochrony zdrowia – gdyż w dziedzinie telemedycyny konieczny jest permanentny rozwój naukowy i doskonalenie zawodowe wynikające z postępu technologicznego, które wymaga wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk medycznych i wiedzy technologicznej.

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Silvermedia z Krakowa, od października br. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu zostaną utworzone nowe laboratoria z obszaru telemedycyny i nowoczesnych technik komputerowych. W nowo otwartych laboratoriach studenci kierunków informatyka, elektronika i telekomunikacja oraz pielęgniarstwo będą mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny telemedycyny, zarówno z obszaru elektronicznych urządzeń pomiarowych jak i systemów informatycznych pozwalających na zdalny nadzór nad pacjentem oraz automatyczną analizę gromadzonych wyników badań. W trakcie prowadzonych zajęć przewidziana jest nie tylko nauka obsługi tego typu systemów, ale również możliwość tworzenia własnych projektów informatycznych ze wspomnianego obszaru pod nadzorem specjalistów z firmy Silvermedia, zapewnia Prezes Zarządu Silvermedia Sp. z o.o., dr. inż. Ireneusz Wochlik. Dodatkowo będą organizowane dla studentów wspomnianych wcześniej kierunków nieodpłatne kursy obsługi platform telemedycznych kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności. Firma Silvermedia oferuje również studentom PWSTE w Jarosławiu odbywanie staży i praktyk zarówno w swojej siedzibie w Krakowie, jak też w otwieranym oddziale w Jarosławiu. W chwili obecnej z takiej oferty korzysta pięcioro studentów, zdobywając wiedzę i nowe umiejętności. Jak zapewnia zarząd firmy, najlepsi absolwenci będą mogli uzyskać zatrudnienie w jarosławskim oddziale. Daje to szanse na pracę przy innowacyjnych projektach o zasięgu międzynarodowym z wykorzystaniem najnowszych technologii,  a tym samym pozwala na dalszy rozwój swoich umiejętności po zakończeniu studiów. 

Prorektor ds._Studenckich_-_doc._dr_Krzysztof_Rejman

Szybki rozwój technologii teleinformatycznych sprawił, że telemedycyna znajduje zastosowanie nie tylko w wysoko wyspecjalizowanych jednostkach służby zdrowia, ale staje się narzędziem dostępnym dla samego pacjenta. Nabywanie doświadczenia przez studentów PWSTE w Jarosławiu podczas praktyk i staży przy tworzeniu architektury systemów telemedycznych stosowanych w opiece nad pacjentami oraz wykorzystane w nich techniki teleinformatyczne powodują, że nasi studenci już w trakcie toku kształcenia podejmą badania nad telemedycyną jako nowoczesną formą świadczenia usług medycznych. Kooperacja z Silvermedia umożliwi im pracę na sprzęcie teleinformatycznym oraz testowanie urządzeń do przeprowadzania różnorodnych badań na odległość, udowadniając ich zgodność z tradycyjnymi metodami diagnostycznymi, a także szersze wykorzystanie możliwości, jakie daje dziś telemedycyna w codziennej opiece medycznej.  Zastosowane rozwiązania telemedyczne ułatwią kontakt studentów z wysokiej klasy technologiami, zwiększając dostęp do zabiegów ratujących życie, jak również skracając czas pomiędzy wystąpieniem objawów chorobowych, a rozpoczęciem leczenia –  komentuje doc. dr Krzysztof RejmanProrektor ds. Studenckich PWSTE w Jarosławiu.

  

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.