W czwartek, 2 października 2014 r., Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu świętowała czternastą inaugurację roku akademickiego. Uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej koncelebrowaną z duchownymi przez ks. biskupa Adama Szalę, sufragana przemyskiego.

Zanim JM Rektor prof. dra hab. inż. Krzysztofa Knapika otworzył nowy rok akademicki i dokonał immatrykulacji studentów I roku (reprezentantów każdego z 13 kierunków studiów tej Uczelni) z dumą też podkreślił, w swym przemówieniu, że: – Liczba studentów PWSW, pomimo demograficznie niesprzyjających warunków, utrzymuje się na zwyżkowym poziomie. Cieszy nas fakt – mówił w swym wystąpieniu – wzrostu liczby studentów pochodzących zza wschodniej granicy, co można odczytać jako wypełnianie misji miasta Przemyśla jako Bramy na Wschód. Miniony rok akademicki był rokiem przekształcania warunków funkcjonowania szkoły. Istnienie prywatnych szkół wyższych w systemie szkolnictwa spowodowało wprowadzanie do szkół publicznych „biznesowych” sposobów zarządzania państwowymi placówkami. Wielkość dotacji, uzależniona od liczby i rodzaju pracowników, a przede wszystkim od liczby studentów, zmusza wyższe szkoły publiczne do określenia ekonomicznych warunków prowadzenia poszczególnych kierunków studiów, czyli tzw. opłacalności. Właśnie miniony rok akademicki był okresem, w którym określiliśmy zasady, na podstawie których może być prowadzony w naszej szkole kierunek studiów. Ponadto poprzez opracowanie odpowiednich zasad udało się nam poszerzyć krąg ludzi odpowiedzialnych za gospodarowanie finansami szkoły, co przełożyło się na konkretne oszczędności w generowaniu kosztów. Została zmieniona struktura organizacyjna administracji i obsługi uczelni. Uzyskane dotychczas efekty wskazują na właściwy kierunek naszych działań. Za niemały sukces należy uznać fakt, iż w minionym roku akademickim uzyskaliśmy zgodę ministerstwa nauki na kolejny kierunek kształcenia, tj. inżynieria transportu i logistyki, a funkcjonujący od kilku lat kierunek inżynieria środowiska, uzyskał na okres najbliższych 5 lat pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Działalność PWSW to nie tylko działalność dydaktyczna, ale możemy się też pochwalić wkładem do działalności naukowej. W minionym roku akademickim nasza szkoła wydała nowe publikacje i zorganizowała kilka międzynarodowych konferencji naukowych.

Gratulacje dla uczelni wpłynęły od ministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej i wielu rektorów uniwersytetów i szkół wyższych. Osobiście podczas inauguracji złożyli je: Andrzej Matusiewicz – senator RP, Marek Rząsa – poseł na Sejm RP, Wojciech Błachowicz w imieniu posła Piotra Tomańskiego oraz Grzegorz Hayder – zastępca prezydenta m. Przemyśla. Życzyli oni  pracownikom i studentom PWSW udanego roku akademickiego, wskazywali jednocześnie na ważne miejsce, jakie zajmuje przemyska państwowa uczelnia w sferze naukowo-kulturalnej Polski południowo-wschodniej.

Fot. 3-Zgromadzenie

Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli obecni między innymi: ksiądz prałat Tadeusz Biały – przemyski duszpasterz akademicki, ks. ppłk Jerzy Mokrauza z prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, przewodniczący Rady Miasta Przemyśla Adam Łoziński wraz z liczną grupą radnych, Maciej Lewicki – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jerzy Gralewicz – sekretarz powiatu przemyskiego, Krzysztof Pobuta – komendant policji w Przemyślu, Wacław Szkoła – burmistrza miasta Pruchnika, Witold Kowalski – wójta gminy wiejskiej Przemyśl, Marek Iwasieczko – wójta gminy Medyka, Janusz Szabaga – wójta gminy Żurawica, Iwona Kurcz-Krawiec – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, Jadwiga Zenowicz – zastępca dyrektora Izby Celnej w Przemyślu, dr inż. Aleksander Kolańczuk – wiceprezes Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu, Elżbieta Lemek – przedstawiciel Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Krzysztof Majcher – prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu, Adam Sidor – powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu.

Podczas inauguracji ważną rolę odegrał chór akademicki pod batutą Dmytra Herycza, studenta stosunków międzynarodowych, w wykonaniu którego usłyszeć można było zarówno pieśni liturgiczne podczas wspomnianej mszy inauguracyjnej w Bazylice Archikatedralnej, jak i radosne „Gaudeamus igitur”.

Fot. 4-Immatrykulacja

Ważnym wydarzeniem podczas inauguracji roku akademickiego był akt immatrykulacji studentów I roku. Przewodniczyła jemu prof. dr hab. Barbara Lulek, prorektor ds. kształcenia PWSW w Przemyślu. Immatrykulacji dokonał JM Rektor.

Po tej części uroczystości do studentów zwrócił się  przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Tomasz Kierepka, który zaprosił studentów I roku do włączenia się w życie społeczne uczelni. Mówił m.in.:

– Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu nieustannie się zmienia, dostosowując się do nowoczesnych standardów. Pozostaje jednak uczelnią zasad, w której system uchwał, regulaminów i zarządzeń wytycza wszelkie posunięcia, tak by pozostawić jak najmniej miejsca subiektywnej interpretacji. Największym jej atutem jednak jest to, że swoją wysoką pozycję zawdzięcza władzom, pracownikom i studentom naszej uczelni, nie zaś ugrupowaniom politycznym, dzięki czemu każdy z nas ma indywidualne zdanie, które nie jest narzucone z góry. W tym roku akademickim 2014/2015 przyjęliśmy na studia 540 nowych studentów (w roku poprzednim na pierwszym roku podjęło naukę 480 studentów). Jest więc wyraźny wzrost. Zapraszamy więc do działalności w organizacjach studenckich. Nie tylko w samorządzie, ale także Akademickim Związku Sportowym, Klubie Studenckim, Chórze Akademickim, kołach zainteresowań.

Fot. 6-Onyszkiewicz

 Bardzo ważną i niezwykle interesującą częścią inauguracji był wykład wygłoszony przez honorowego gościa inauguracji byłego wieloletniego posła na Sejm RP, dwukrotnego ministra obrony narodowej (w latach 1992–1993 i 1997–2000) dra Janusza Onyszkiewicza. Jego wykład zatytułowany „Bezpieczeństwo Polski – aktualne problemy i wyzwania” zwrócił uwagę słuchaczy na nowe współczesne zagrożenia, jak: cyberterroryzm, czy tzw. „pełzającą wojnę”, której jesteśmy świadkami we wschodnich regionach naszego najbliższego sąsiada – Ukrainy.

To właśnie po tym wykładzie rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wygłosił znamienne słowa: Rok akademicki 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej uważam za otwarty, a chór akademicki pod batutą Dmytra Herycza odśpiewał: Gaudeamus igitur.

Przemyska uczelnia znakomicie wpisuje się w strategię rozwoju przygranicznego województwa podkarpackiego uzupełniając ofertę edukacyjną dla polskiej i ukraińskiej młodzieży.

Zdjęcia: Tomasz Bielański

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.