Promocja książki pt. „Organizacja parafialna diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego XIV-XVI w.” i prelekcja – Najstarsze dzieje Kościoła przemyskiego

W dniu 27 kwietnia 2015 r. z wykładem poświęconym najstarszym dziejom Kościoła przemyskiego gościł w PWSTE w Jarosławiu autor prac z zakresu historii religijnej, osadnictwa i źródłoznawstwa okresu średniowiecza i nowożytności, dr nauk humanistycznych Grzegorz Klebowicz, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. 

Prelegent zawodowo związany z Instytutem Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej jest współpracownikiem Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL.

Podczas spotkania ze studentami oraz przybyłymi gośćmi omówiona została obecność zachodniego chrześcijaństwa od XI wieku na terenach, które w XIV stuleciu podporządkowano biskupstwu przemyskiemu. Dr Klebowicz zaprezentował najstarsze ślady archeologiczne związane z obrządkiem zachodnim, w tym rotundę na przemyskim Wzgórzu Zamkowym i tę pw. Św. Mikołaja, której relikty odkryto pod prezbiterium Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.

Kontynuując wątek wystąpienia autor zakreślił kwestie związane z powstawaniem biskupstwa przemyskiego, które usytuował w skomplikowanym kontekście wyznaniowym i politycznym. Zauważone zostały realia zakładania placówek duszpasterskich we wczesnym okresie funkcjonowania diecezji przemyskiej.

Drugą część wydarzenia wypełniła autoprezentacja książki zatytułowanej „Organizacja parafialna diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV-XVI wieku”, która ukazała się w 2013 r. w Towarzystwie Naukowym KUL. Jak zauważył sam autor pomimo sporej ilości prac poświęconych diecezji, do tej pory brakowało próby usystematyzowania wiedzy o jej strukturze terytorialnej w pierwszych wiekach funkcjonowania. W promowanej pozycji podjęto zagadnienia początków parafii łącznie z chronologią kościelnego ruchu fundacyjnego i terytorialnego rozmieszczenia parafii, które powiązano z uwarunkowaniami osadniczymi, urbanizacyjnymi, etnicznymi i własnościowymi. Poza zwyczajowo poruszanymi w problematyce parafialnej zagadnieniami świątyń i ich wezwań, duszpasterzy, patronów i okręgów parafialnych, a także majątku – przedmiotem badań autora stały się też instytucje związane z parafiami takie, jak szkoły, szpitale, bractwa i cechy rzemieślnicze, ale również kościoły i kaplice nieparafialne. Prezentacja książki wywołała interesującą dyskusję, którą wypełniły pytania związane z wykorzystanymi źródłami i ich ograniczeniami poznawczymi, jak również zakresem przeprowadzonej kwerendy archiwalnej i wreszcie najstarszymi dziejami parafii jarosławskiej.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.