W dniu 28 kwietnia 2015 r. Dyrekcja Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu zorganizowała spotkanie inaugurujące działalność Rady Pracodawców. Do udziału w pracach nad tworzeniem nowych programów studiów oraz modyfikacją dotychczasowych form kształcenia zaproszono przedstawicieli instytucji współpracujących dotychczas z naszą Uczelnią w ramach kierunków inżynierskich.

Od prezentacji Uczelni i kierunków technicznych spotkanie rozpoczęła i poprowadziła doc. dr Dorota Dejniak, Dyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej, której towarzyszyli: Zastępca ds. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz oraz dr inż. Adam Palaszewski, Zastępca ds. Geodezji i Kartografii, jak również dr inż. Lucjan Pelc.
Inaugurując spotkanie zaznaczono, że obecnie uczelnie stają przed poważnym dylematem, w jaki sposób kształcić i jak rozwijać kierunki techniczne oraz jak w opinii interesariuszy zewnętrznych powinno wyglądać szkolnictwo wyższe, jakie umiejętności należy rozwijać oraz jakich elementów brakuje absolwentom uczelni wyższych, z którymi mają kontakt pracodawcy. Celem spotkania było poznanie opinii praktyków na temat wprowadzenia profilu praktycznego lub ogólnoakademickiego w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Mówiono o braku kompetencji społecznych wśród studentów, wskazując, że w tym celu instytut zmodyfikował programy kształcenia, wzbogacając je w sposób projektowy, czego wyrazem był udział studentów w ogólnopolskim projekcie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.
Na pierwsze spotkanie odpowiedzieli przedstawiciele: INNPULS Sp. z o.o. w Rzeszowie, Inżynieria Rzeszów S.A., Podkarpacka Fundacja Wspierania Innowacji „GALICEA”, Witchcraft Studios Sp. z o.o. w Warszawie i Rzeszowie, Silvermedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Geomiar Sp. z o.o. Udział w spotkaniach potwierdziły krakowska ELTRA i Owens-Illinois Polska S.A.

Zadaniem Rady jest wyrażanie opinii na temat dostosowania programów studiów w PWSTE w Jarosławiu i założonych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych od absolwentów kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych.

Ideą powstania Rady Pracodawców jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami środowiska lokalnego celem wygenerowania wysokiej kultury jakości kształcenia oraz podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej Instytutu Inżynierii Technicznej. Poprzez udział w procesie tworzenia, monitorowania i ewaluacji programów kształcenia, a także rekomendowanie zmian w tych programach i projekty powołania nowych kierunków oraz specjalności, rada uzyska wpływ na dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy.

Rada Pracodawców przy Instytucie Inżynierii Technicznej będzie swoistym forum przepływu myśli i doświadczeń pomiędzy światem nauki, biznesu oraz administracji publicznej i instytucji, a także organizacji pozarządowych.

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora w sprawie utworzenia Rad Pracodawców działających przy Instytutach jako element udoskonalenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością w kategoriach ciała doradczego do dnia 1 maja br. Dyrektor każdego Instytutu powinien przedstawić jej członków Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia. W skład Rady Instytutów powinni wchodzić przede wszystkim interesariusze zewnętrzni uczestniczący w tworzeniu programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz firmy zewnętrzne zatrudniające absolwentów. W założeniu Władz PWSTE w Jarosławiu prawidłowy dobór członków Rady Pracodawców będzie gwarantował zróżnicowanie opinii na temat procesu edukacji na danym kierunku, profilu i poziomie.

Rada Pracodawców będzie obradowała na posiedzeniach zwoływanych z inicjatywy Dyrekcji Instytutu co najmniej dwa razy w ciągu roku akademickiego z udziałem Przewodniczącego Instytutowej Komisji Dydaktycznej oraz Instytutowego Zespołu ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia.

Celem powołanej przez Instytut Rady Pracodawców będzie: współtworzenie programów kształcenia, pełne dostosowanie oferty dydaktycznej do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy, budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia, podnoszenie atrakcyjności procesu dydaktycznego oraz rozwijanie wzajemnej współpracy.
Instytut zamierza włączyć przedstawicieli Rady Pracodawców w proces dydaktyczny poprzez: współtworzenie, rozwój i ocenę przygotowanych przez Instytut programów nauczania, projektowanie programów studiów podyplomowych, przekazywanie informacji i wskazówek, które mogłyby mieć wpływ na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia, ale również umożliwienie realizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży i warsztatów na terenie siedziby pracodawców, czy też realizację prac dyplomowych w oparciu o rzeczywiste problemy współpracujących pracodawców i prowadzenie przez nich zajęć dydaktycznych.
Rada Pracodawców powinna działać jako forum wymiany myśli, doświadczeń i rozszerzania płaszczyzn współpracy pomiędzy Uczelnią i zrzeszonymi podmiotami. Działania te mają przyczyniać się do ułatwienia swobodnego przepływu idei między światem nauki, biznesu i administracji publicznej. Instytut powinien wspólnie z członkami Rady Pracodawców realizować prace naukowo-badawcze, projektowe oraz współorganizować projekty o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.