W dniach 7-8 maja 2015 r. studenci I, II i III roku filologii angielskiej uczestniczyli w warsztatach tłumaczeniowych z języka angielskiego w biznesie zorganizowanych z inicjatywy Zakładu Filologii Instytutu Humanistycznego PWSTE w Jarosławiu. Pomysłodawcą i organizatorem koordynującym przedsięwzięcie była dr Marta Rzepecka.

W programie dwudniowych paneli znalazły się ćwiczenia ze specjalistycznego słownictwa ekonomiczno-biznesowego, a także zagadnienia z bankowości obejmujące zarządzanie finansami, kredyty, papiery wartościowe, jak również zakres usług bankowych i bankowość elektroniczną. Treść warsztatów wypełniły formy działalności gospodarczej, a także sprawozdania finansowe, w tym: bilans, rachunek zysków i strat oraz opinia niezależnego biegłego rewidenta, czy też elementarne formy zatrudnienia, łącznie z wynagrodzeniem. Uczestnicy ćwiczyli konwersację wykorzystując słownictwo z zakresu zamówień publicznych i ofert przetargowych. Formę wyzwania stanowiły ćwiczenia z tłumaczeń tekstów specjalistycznych poświęconych artykułom popularnonaukowym. Studenci zetknęli się ze specyfiką tłumaczenia dokumentów i zaświadczeń. Prowadzący zajęcia, mgr Paweł Korpal jest Absolwentem Wydziałowych Studiów Tłumaczenia Konferencyjnego na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM. Jest tłumaczem ustnym i pisemnym, specjalizującym się w tłumaczeniu tekstów biznesowych, prawniczych i naukowych. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi kursy z zakresu słownictwa specjalistycznego w dziedzinie prawa i ekonomii, tłumaczenia prawniczego oraz tłumaczenia ekonomiczno-handlowego, a także praktycznej nauki języka angielskiego. W pracy badawczej zajmuje się psychologicznymi aspektami tłumaczenia ustnego, radzeniem sobie ze stresem w tłumaczeniu konferencyjnym oraz okulografią jako metodą eksperymentalną używaną w badaniach dotyczących przekładu ustnego i pisemnego.

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz gratulacje, które przekazał mgr Krzysztof Markowski, Zastępca Dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSTE w Jarosławiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.