W dniu 11 grudnia 2015 r. pomiędzy PWSTE w Jarosławiu reprezentowaną przez JM Rektora, doc. dra Krzysztofa Rejmana i Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, w którego imieniu wystąpił Dyrektor, Bogdan Kaczmar, zawarte zostało porozumienie szczegółowe konkretyzujące obszary i rozwijające zakres współpracy z 3.12.2012 r. o projekty edukacyjne i badawcze w dziedzinach językoznawstwa, informatyki, prac graficznych i geodezji.

Współpraca pomiędzy stronami polegać będzie na wspólnej realizacji projektów oraz prac organizacyjnych, mających na celu:

  • tłumaczenie opisów eksponatów oraz charakterystyki dotyczącej historii muzeów w Jarosławiu, Przeworsku, Lubaczowie i Leżajsku na język angielski,
  • odbywanie praktyk studentów anglistyki w Dziale Sztuki MOR z zapewnioną konsultacją specjalistycznego nazewnictwa eksponatów ze strony pracowników MOR wraz z możliwością kontaktowania się drogą elektroniczną,
  • organizację zajęć dotyczących digitalizacji w Laboratorium 3D,
  • wykorzystywanie sprzętu Laboratorium 3D MOR do wykonywania pomiarów oraz prac na miejscu z wykorzystaniem oprogramowania,
  • odbywanie praktyk studentów,
  • przygotowywanie wspólnych projektów graficznych,
  • wykorzystywanie skanerów przestrzennych do wykonywania pomiarów obiektów zabytkowych wraz z opracowaniem graficznym przy pracach dyplomowych,
  • podejmowanie konkretnych programów badawczych pracowników Uczelni z wykorzystaniem sprzętu Laboratorium 3D, które owocować będą pracami naukowymi.

Plan współpracy przewiduje także wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami obu instytucji. Strony deklarują również możliwość przygotowania wspólnych publikacji naukowych, tematycznie nawiązujących do obszaru badań zawartych w niniejszym porozumieniu.

MOR zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia Laboratorium 2D/3D oraz cyfrowych zbiorów pracownikom naukowym Uczelni, realizującym prace badawcze oraz zapewnienia pomocy merytorycznej i współpracy w realizacji uzgodnionych zagadnień. Pierwotne porozumienie w ramach projektu Wirtualne Muzea Podkarpacia było realizowane w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, którego głównym beneficjentem jest MOR.

Intencją Władz Uczelni jest włączenie do projektu Społeczności Akademickiej PWSTE w Jarosławiu. Przedmiot współpracy stanowi nieodpłatne udostępnianie studentom oraz kadrze dydaktycznej powstałego w zakresie projektu Wirtualne Muzea Podkarpacia – nowoczesnego Laboratorium 2D/3D MOR do skanowania zabytków i obiektów muzealnych z województwa podkarpackiego, łącznie z możliwością zajęć seminaryjnych i praktyk dla studentów, na uzgodnionych w porozumieniu warunkach i zasadach. Ponadto młodzież przygotowująca prace dyplomowe będzie miała możliwość korzystania z Laboratorium dotyczącego zasobów muzealnych MOR wraz z możliwością dostępu do zasobów elektronicznych portalu Wirtualne Muzea Podkarpacia.

Strony porozumienia nawiążą także współpracę polegającą na realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw zmierzających do upowszechnienia i przybliżenia zbiorów muzeów Podkarpacia szerszemu gronu osób. Z kolei PWSTE zobowiązała się do uzgodnienia z MOR warunków i zasad korzystania z udostępnionego sprzętu, zbiorów oraz pomieszczeń, w tym zapoznania pracowników i studentów z Regulaminem Laboratorium 2D/3D. Nastąpi również nieodpłatne przekazanie wyników badań oraz tworzonych aplikacji na rzecz MOR, wraz z prawem do modyfikacji tych aplikacji.

Porozumienie zawarto na okres do 21.12.2016 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.