O Kresach w Nałęczowie

„Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii” – pod takim tytułem odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie „Willa Kresy” w Nałęczowie. Obrady odbywały się w dniach 14 – 15 października 2016 r. w Sali Balowej Pałacu Małachowskich.

CSC 2901

– Celem forum naukowego było przybliżenie dziedzictwa kresowego i odtworzenie niezapomnianej atmosfery wielokulturowości, która cechowała środowiska kresowe przed II wojną światową. Temat kresowości został osadzony w rzeczywistościach podlubelskiego Nałęczowa, którego urokliwy charakter tworzył się w znacznej mierze dzięki przybyszom z dawnych ziem kresowych. Wyniki badań naukowych „kresoznawczych” przedstawili nie tylko badacze z różnych ośrodków akademickich Polski, ale także Ukrainy i Japonii – poinformował prof. KUL dr hab. Włodizmierz Osadczy, prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego.

DSC 3065

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Wicepremiera Rządu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz Wojewodę Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka.

DSC 2997

Obrady naukowe w Nałęczowie uświetnił zespół Towarzystwa Kultury Polskiej na Wołyniu im. Tadeusza Kościuszki z Łucka.

Jak zauważył prof. KUL dr hab. Włodizmierz Osadczy, prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, pierwsze tego rodzaju spotkanie było zaplanowane jako inauguracja cyklicznych wydarzeń zatytułowanych ogólną nazwą Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie „Willa Kresy”. 

CSC 3125

W ramach tej inicjatywy organizatorzy planują sukcesywnie przybliżać mieszkańcom Lubelszczyzny kresowe dziedzictwo kulturowe, odnajdywać ślady „kresowości” w historii i zabytkach regionu i współczesnej Polski, prowadzić działalność edukacyjno-kulturową wśród młodzieży szkolnej i studiującej. Będzie to także istotny impuls dla rozwoju badań naukowych związanych z Kresami, tworzenia pomostów porozumienia między narodami będącymi dziedzicami tradycji wielokulturowości dawnej Rzeczypospolitej.

CSC 2932

Wśród znakomitych prelegentów znaleźli się między innymi: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł z Lublina, który zaprezentował referat „Kształtowanie się przestrzeni Kresów”, prof. Iryna Biskub z Łucka przedstawiająca w swoim wystąpieniu temat „Kultura i tradycje Kresów Wschodnich w anglojęzycznym postrzeżeniu”. Bardzo mile przez uczestników konferencji zostało przyjęte wystąpienie dr hab. Mieczysława Ryby reprezentującego KUL i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Profesor Ryba przedstawił referat nt. „Kresy w historii i Kulturze Polski”. Z kolei o kresowych rodzinach Nałęczowa mówił mgr Jerzy Rosiak, dyrektor Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie. Z wielką uwagą wysłuchano referatów ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego z Krakowa i Macieja Bohosiewicza z Warszawy. Ks. prof. dr hab. Józef Marecki przedstawił referat zatytułowany „Wpływ kresowych sanktuariów maryjnych na przeobrażenia krajobrazu kulturowego”, w którym zaprezentował przeogromne bogactwo kresowych miejsc kultu Najświętszej Maryi Panny. Natomiast Maciej Bohosiewicz mówił o Ormianach, najwierniejszym narodzie kresowym Rzeczypospolitej. Z kolei dr Lucyna Rotter z Krakowa przedstawiła referat zatytułowany „Percepcja elementów kulturowych przez grupy religijne, narodowe i  społeczne na przykładzie dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej”. Natomiast dr Adam Kulczycki z Rzeszowa swoje wystąpienie poświęcił roli Kościoła rzymskokatolickiego na Kresach akcentując jego czynnik kulturotwórczy cywilizacji łacińskiej. Ważnym akcentem podczas konferencji było wystąpienie dr Kenshi Fukumoto z Kioto w Japonii. Przedstawił on referat zatytułowany “Mariavite in Łódź and Russian Orthodox in Chełm: A Framework for Comparative Research on  Imperial Rule and Culture in Kresy before 1914”. Na konferencji nie zabrakło także wystąpienia dr hab. prof. KUL Włodzimierza Osadczego, który wygłosił referat “Między Rusią Litewska i Rusią Koronną a białoruskim i ukraińskim ruchem narodowym”.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w otwarciu wystawy „Historyczne związki Nałęczowa z dawnymi Kresami Wschodnimi” w Pałacu w Bronicach.

DSC 2857

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego wraz z Centrum Ucrainicum KUL, Instytutem Wschodnioeuropejskim Centrum Nowoczesnej Edukacji, Zespołem Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie i Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” – Oddział Okręgowy w Lublinie.

Patronat medialny nad projektem objęli: TVP LUBLIN, Polskie Radio Lublin, TVP Historia, Radio eR, Dziennik Wschodni, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Kurier Galicyjski, Gazeta Nałęczowska, Wspólnota Puławska, TV Puławy.

Fot. Stanisław Olszewski

Poniżej program Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii” z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie „Willa Kresy”.

Nałęczów, 14 – 15 października 2016 r.

Pałac Małachowskich  Sala Balowa

Patronat honorowy

Pan Jarosław Gowin Wicepremier Rządu RP

Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek

 

14 października

g. 12.00  – Otwarcie konferencji

Słowo Wojewody Lubelskiego

Powitanie z Kancelarii Prezydenta RP

Powitanie Przedstawicieli Lokalnych Władz

Prezentacja projektu „Willa Kresy”

 Sesja naukowa:

 • Kształtowanie się przestrzeni Kresów (Prof. Ryszard Szczygieł, Lublin)
 • Kresowe Rodziny Nałęczowa (Jerzy Rosiak, Nałęczów)
 • Kultura i tradycje Kresów Wschodnich w anglojęzycznym postrzeżeniu (prof. Iryna Biskub, Łuck)
 • Postwielokulturowość na ziemiach dawnych Kresów (dr Beata Piskorska, Lublin)

Sesja popołudniowa   g.16.00

 • Kresy w historii i Kulturze Polski (Prof. Mieczysław Ryba, Lublin-Toruń)
 • Ormianie, najwierniejszy naród kresowy Rzeczypospolitej (Maciej Bohosiewicz, Warszawa)
 • Wpływ kresowych sanktuariów maryjnych na przeobrażenia krajobrazu kulturowego

(ks. prof. Józef Marecki, Kraków)

15 października

Sesja naukowa

Godz.10.00

 

 • Między Rusią Litewska i Rusią Koronną a białoruskim i ukraińskim ruchem narodowym

 (Prof. Włodzimierz Osadczy, Lublin-Lwów)

 • Percepcja elementów kulturowych przez grupy religijne, narodowe i społeczne na przykładzie dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej (dr Lucyna Rotter, Kraków)
 • Kościół rzymskokatolicki jako czynnik kulturotwórczy cywilizacji łacińskiej na Kresach (dr Adam Kulczycki, Rzeszów)
 • Mariavite in Łódź and Russian Orthodox in Chełm: A Framework for Comparative Research on  Imperial Rule and Culture in Kresy before 1914 (Kenshi Fukumoto, Kioto, Japonia)

Podsumowanie: Prof. Włodzimierz Osadczy

 

Wyjazd do Bronic ok. g.12.

Wystawa: Historyczne związki Nałęczowa z dawnymi Kresami Wschodnimi – Pałac w Bronicach.

 

 

Organizatorzy:

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

Centrum Ucrainicum KUL

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Lublinie

 Wschodnioeuropejski Instytut  Nowoczesnej Edukacji

Zespół Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie

Patronat medialny:

TVP LUBLIN, Polskie Radio Lublin, TVP Historia, Radio eR, Dziennik Wschodni, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Kurier Galicyjski, Gazeta Nałęczowska, Wspólnota Puławska, TV Puławy

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.