2 października 2017 r. odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. To już 17. rok działalności Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jak powiedział Pan Rektor – „rok trudny, ale i obiecujący.” W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele społeczności akademickiej oraz liczni goście. Całość uświetnił swoim występem Chór Akademicki UR.

 foto Jadwiga_Zydro_7

Uroczystości rozpoczęły się od mszy w Kościele Akademickim prowadzonej przez ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego. Następnie uczestnicy przenieśli się do auli uniwersyteckiej gdzie przywitał ich JM prof. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. W swoim wystąpieniu (tekst poniżej) poruszył wiele aktualnie istotnych spraw.

 

WYSTĄPIENIE JM prof. Sylwestra Czopka, Rektora UR:

 

Prześwietny Senacie, Panie, Panowie, zaproszeni Goście, drodzy Studenci!

            Rozpoczynamy siedemnasty rok akademicki w Uniwersytecie Rzeszowskim. Zgodnie z tradycją jest to najważniejsza uroczystość, na której zbiera się cała społeczność akademicka, jej przyjaciele, zaproszeni goście. Zaczyna ją zwykle przemówienie rektorskie. Jest to więc dobra okazja, aby podzielić się z Państwem kilkoma uwagami o naszej uczelnianej rzeczywistości.

            Wyróżnikiem i mocną stroną Uniwersytetu Rzeszowskiego jest różnorodność – 12 wydziałów, reprezentujących 14 dziedzin, w ramach których mamy aż 38 różnych dyscyplin naukowych. Nie jest to puste stwierdzenie, bo przecież na jednej szali można położyć znakomite osiągnięcia naukowe w wielu dyscyplinach, na innych ogromne sukcesy sportowe, a na kolejnych artystyczne. W mijającym roku potwierdziliśmy wysoką pozycję w sporcie akademickim. Świadczą o tym  liczne medale i wysokie miejsce w wielu dyscyplinach. Spośród nich należy wymienić przede wszystkim zdobycie tytułu akademickich mistrzów Europy w siatkówce, a nasz student Wydziału WF (Mateusz Masłowski) był w składzie reprezentacji Polski, która wywalczyła młodzieżowe mistrzostwo świata w tej dyscyplinie. Z zakresu sztuki można wymienić choćby prestiżową nagrodę im. Katarzyny Kobro, którą w 2016 roku otrzymała dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR. Ta sama artystka dwa lata wcześniej była laureatką prestiżowej nagrody im. Jana Cybisa. Z sukcesów naukowych wymienię identyfikację nowych, molekularnych mechanizmów działania na komórki raka piersi grupy związków pochodzenia naturalnego, dokonane przez dr Annę Lewińską wraz z zespołem oraz odkrycie niekonwencjonalnej roli rDNA w komórkach eukariotycznych związanych z utrzymaniem integralności genomowej oraz odpowiedzią na stres komórkowy – zespół  pod kierunkiem dra hab. Macieja Wnuka, prof. UR. Mamy w dorobku uczelni liczne, wysoko punktowane prace, min. matematyków, fizyków, biologów oraz z zakresu medycyny. To właśnie one pozwoliły nam zanotować dość istotny awans w  tegorocznym rankingu „Perspektyw”, bowiem najwyżej oceniono nasze publikacje.  Nie mogę nie wspomnieć o  bogatym w odkrycia sezonie wykopaliskowym archeologów (określane przez media jako „sensacyjne”, „wielkie”, „doniosłe”, „unikatowe” czy „wyjątkowe”). Z grupy nauk humanistycznych trzeba jeszcze wymienić książkę dra hab. Piotra Berdowskiego, pt. Res gestae Neptuni filii. Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe, określaną jako „wybitne osiągnięcie naukowe” (tak w jednej z recenzji).  Można zatem powiedzieć, że potrafimy rozwiązywać konkretne problemy naukowe, badać i odkrywać, przekraczać nieznane do tej pory granice wiedzy. To jest właśnie budowanie pozycji uniwersytetu przez sukcesy badawcze.

Niezmiernie cieszy fakt, że swoje osiągnięcia mają też studenci i doktoranci wielu kierunków. Świadczą o tym liczne stypendia, wywalczone w konkursach granty. Pani Estera Nowak zdobyła Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na X BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ POZNAŃ 2017, najważniejszym w kraju przeglądzie grafiki studentów uczelni artystycznych, a 9 studentów zakwalifikowało się do wystawy głównej. Jest już całkiem spora grupa studentów mających w swoim dorobku znaczące publikacje w dobrych czasopismach o zasięgu światowym (lista filadelfijska). Można zatem powiedzieć, że w Uniwersytecie Rzeszowskim wiemy co to jakość kształcenia

Nie jest nam obce umiędzynarodowienie, nie tylko dlatego, że  byliśmy gospodarzami konferencji „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni” /20-21 października/, która zainaugurowała cykl debat prowadzących do kongresu nauki polskiej, ale, że jest ono codziennością. Przykład: prof. dr hab. Marek Olbrycht z Instytutu Historii otrzymał stanowisko profesora wizytującego w Instytucie Badań Zaawansowanych w Uniwersytetu w Princeton (6 miejsce na liście szanghajskiej): w School of Historical Studies.

Wiemy co znaczą badania interdyscyplinarne, przykład:  potwierdzone wieloma pracami o najwyższym poziomie naukowym badania prowadzone przez lekarzy – dr Ewę Kaznowską i dra Radosława Chabera i zespół fizyków skupiony wokół dra hab. Józefa Cebulskiego prof. UR, polegające na wykorzystaniu badań spektroskopowych w dalekiej podczerwieni do monitorowania skuteczności chemioterapii w leczeniu niektórych nowotworów.  

Potrafimy współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym: przykład badania socjologów realizowane we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa –  „Rzeszowska Diagnoza Społeczna”. Tutaj także należy wymienić wielkie zadanie czekające nas w rozpoczynającym się dziś roku akademickim, jakim jest przejęcie jednego ze szpitali i przekształcenie go w szpital uniwersytecki, który będzie służył nie tylko dydaktyce i badaniom klinicznym, ale będzie też wykonywał podstawowe swoje zadanie w zakresie lecznictwa. Trudno byłoby o lepszy przykład współpracy uczelni z otoczeniem społecznym. Należy także wspomnieć o obiecującej, rozpoczynanej właśnie współpracy z potentatem farmaceutycznym – firmą „Sanofi” i wieloma innymi podmiotami gospodarczymi.    

Od kilku lat realizujemy politykę projakościową, premiującą rzeczywiste osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Przykładów jest w tym właśnie zakresie dość dużo: tzw. dodatek projakościowy, korygowany w każdym roku na podstawie dorobku roku poprzedniego, przyznawane wyróżnienia i tytuły liderów oraz laury – naukowy i dydaktyczny (ten będzie wręczony dziś po raz pierwszy).  

Nie bez powodu zwracam uwagę na te właśnie aspekty (przypomnę – umiędzynarodowienie, jakość kształcenia, współpraca z otoczeniem, efektywność badawcza, działania projakościowe), bowiem to one są wskazywane jako słowa-klucze Ustawy 2.0, nowego prawa nauki i szkolnictwa wyższego, którego projekt znamy od dwóch tygodni. W tym zakresie propozycja MNiSW nie jest dla nas nowością. Jeśli zatem stwierdzamy spójność naszych celów, to powinniśmy z radością przywitać rozwiązania zawarte w Konstytucji dla Nauki. W kilku aspektach tak rzeczywiście jest, ale w zbyt wielu ustawa ta budzi w nas uzasadniony niepokój i niepewność. Wynikają one z co najmniej dwóch przyczyn:  po pierwsze w niekonsekwencji i rozmijaniu się deklaracji (czyli ducha ustawy) z konkretnymi przepisami (czyli literą poszczególnych przepisów), a po drugie chęci pogodzenia zbyt wielu, niekiedy sprzecznych ze sobą i z duchem ustawy, interesów różnych podmiotów sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Tutaj zdecydowanym przegranym są takie uczelnie jak Uniwersytet Rzeszowski, które proponowana regulacja pozostawia na boku, w przeciwieństwie do tych wielkich i małych, które uzyskały dodatkowy parasol ochronny. Właśnie to budzi największy niepokój. Nowe regulacje prawne nie są zatem niezbędne, aby osiągnąć „sztandarowe” cele. Uniwersytetowi Rzeszowskiemu bardziej potrzebny jest spokój i możliwość działania, wiążąca się z koniecznym bezpieczeństwem finansowym.  Bywają bardzo dobre prawa wydane w złą porę (Monteskiusz). Dla naszej uczelni jest to rzeczywiście czas nie najlepszy dla dokonywania proponowanych tak gruntownych zmian. Dlatego nie jestem zwolennikiem wielu sugerowanych rozwiązań, które chyba zbyt łatwo uznano za panaceum na wszystkie bolączki środowiska, a wiemy przecież, że takie środki nie istnieją.  Proponowane rozwiązania dotyczące ustroju uczelni, ścieżek kariery akademickiej czy nawet studiowania, wymagają istotnych korekt. Mam nadzieję, że będą one jeszcze możliwe w toku rozpoczętej dyskusji i konsultacji. 

Na marginesie można jeszcze przypomnieć, że skutki rewolucji są zazwyczaj czytelne po wielu latach. Zawsze jest jakaś grupa, która płaci za nią zbyt wysoką cenę. Nie chciałbym, aby dotyczyło to naszego Uniwersytetu. Ze znanych przykładów za pełny, niekwestionowany sukces można uznać tylko rewolucję neolityczną sprzed 10-8 tys. lat, ale tylko dlatego, że była ona długotrwałym procesem.

W tym miejscu muszę jeszcze zdecydowanie zaprotestować i zaapelować, aby zaprzestać używania określenia „uniwersytet regionalny”. W takim pojęciu, nie mającym uzasadnienia w tradycji akademickiej, sami deprecjonujemy naszą największą wartość – „uniwersyteckość” właśnie, czyli odwołanie się do ogólności i związek z całą, wielką i jednolitą rodziną uniwersytecką.  Czy godzi się np. mówić o „dostojeństwie” uniwersytetu regionalnego? Uniwersytet jest bezwarunkowy i taki powinien pozostać. I jeszcze jedna uwaga – bez dodatkowych środków finansowych proponowana rewolucja w systemie nauki i szkolnictwa wyższego nie spełni pokładanych w niej nadziei.  0,43% PKB w skali kraju to stanowczo za mało. Jeśli mamy być konkurencyjni i porównywalni do uczelni zagranicznych, to należałoby przede wszystkim wyrównać szanse naszych działań.       

Dura lex, sed lex. Rozpoczynający się rok akademicki będzie niejako przygotowaniem do kluczowego w świetle reformy roku 2018/2019. Dlatego już dziś musimy być gotowi do tego, aby roztropnie wykorzystać większą autonomię, którą w Ustawa 2.0 obiecuje uczelniom. Wymaga to mądrej, odpowiedzialnej dyskusji i zgody całej społeczności uniwersyteckiej. Będę o nią usilnie zabiegał. Misję Kolegium Rektorskiego i Senatu na kolejne lata postrzegam jako przygotowanie Uniwersytetu do funkcjonowania po roku 2020, tj. po wejściu w życie kompletnej ustawy. W tym złożonym procesie zmian i przekształceń szczególną rolę widzę dla naszych młodszych kolegów. Zdecydowałem, że powołam Uczelnianą Radę Młodych Naukowców, spośród młodych, dynamicznych osób, posiadających uznany dorobek naukowy, doświadczenia grantowe, ale przede wszystkim myślących o własnej przyszłości w kontekście rozwoju naszego Uniwersytetu. Będę oczekiwał od nich rad i sugestii jak zmienić naszą uczelnię, aby była ona przyjazna dla wszystkich rozpoczynających karierę naukową i aby mogła sprostać coraz większej konkurencyjności.               

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rok akademicki we wspólnocie 17 743 studentów (w tym 14,4 tys. na studiach stacjonarnych) i 2177 pracowników, w tym 1343 nauczycieli (113 profesorów tytularnych, 255 doktorów habilitowanych i 975 adiunktów, asystentów i wykładowców) oraz 834 pracowników niebędących nauczycielami. Zatem, relacja obydwu grup to 62% do 38%. Ostatnia rekrutacja, prowadzona na 52 kierunkach, daje powody do zadowolenia. Największą popularnością cieszyły się, w kolejności: kierunek lekarski, filologia angielska, lingwistyka stosowana (po raz pierwszy), ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne (po raz pierwszy), pedagogika, dietetyka i fizjoterapia. Liczba kandydatów wyniosła ogółem na wszystkie poziomy studiów 17 400 (wzrost o ponad 2 tysiące w stosunku do roku poprzedniego). Przyjęto 7 076 studentów, co oznacza wzrost o 385 osób. Do tych liczb należy dodać jeszcze kilkudziesięciu doktorantów i sporą grupę uczestników studiów podyplomowych. Dodajmy jeszcze obecne w przestrzeni Uniwersytetu: Mały Uniwersytet Rzeszowski, Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wspomniana na wstępie różnorodność dotyczy więc także wielu innych przedsięwzięć edukacyjnych.

Uniwersytet Rzeszowski to nie tylko największa uczelnia w regionie, ale także jeden z większych pracodawców, spełniający ponadto istotną rolę kulturotwórczą i społecznie ważną. Pamiętajmy o tym.        

Drodzy studenci!

            Rozpoczynany dziś nowy rok akademicki jest dla profesorów i wszystkich wykładowców jednym z wielu, spośród tych które już się skończyły i tych które dopiero nastąpią.  Dla Was jednak to czas wyjątkowy. W sposób oczywisty dotyczy to  studentów dziś immatrykulowanych, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury naszej Uczelni. Życzę dobrego studiowania, a szczególnej uwadze polecam trzy słowa, a w zasadzie to, co się za nimi kryje.       

Po pierwsze – motywacja. Dociekliwość i wymagania merytoryczne studentów wobec kadry akademickiej powinny być traktowane jako istotny element prorozwojowy.  Dobry student, to nie ten, który nie ma żadnych oczekiwań, pokornie przyjmuje wszystkie przekazywane mu treści programowe, ale ten, który poszukuje, jest dociekliwy, zadaje pytania zmuszając wykładowców do  najwyższego wysiłku. Niezbywalną cechą kształcenia uniwersyteckiego jest relacja mistrz – uczeń. Tylko wtedy jest ona prawidłowa, gdy bywa twórcza dla obydwu stron.  Apeluję więc do wszystkich studentów: pozwólcie nam być Waszymi mistrzami.

Po drugie – odpowiedzialność. To bardzo ważne słowo. Rozumiem je jako należyte wypełnianie obowiązków studenta (zgodnie ze składanym podczas immatrykulacji ślubowaniem), ale też rozsądne korzystanie z wszelkich przypisanych studentom przywilejów. Czas studiowania powinien kształtować osobowość. Dawniej byśmy powiedzieli, że jedną z misji uniwersytetu jest też wychowanie młodego pokolenia rozsądnych, inteligentnych i nade wszystko odpowiedzialnych obywateli. A zatem kolejny apel – pozwólcie nam, abyśmy po latach mogli powiedzieć, że dobrze wypełniliśmy powinność wychowawcy.        

Po trzecie – kreatywność. Bycie kreatywnym oznacza w szerokim rozumieniu aktywność i oryginalność działań, twórcze myślenie,  nowe idee i pomysły. To poprzez działania studentów i ich obecność  w przestrzeni publicznej naszego miasta i regionu  buduje się wizerunek Uniwersytetu.  Oczekiwałbym, aby nasi młodsi koledzy byli zawsze  twórczy, a poprzez swoje wielokierunkowe działania (kulturalne, sportowe, artystyczne i obywatelskie) przyczyniali się do dobrej promocji naszej Uczelni. Po raz trzeci zatem – pozwólcie nam widzieć w Was młodszych, odpowiedzialnych kolegów, partnerów kreujących dobrą przyszłość naszej Alma Matris.     

Szanowni Państwo!

Przed nami niełatwy rok, z pewnością pełen jeszcze nieprzewidywanych raf i mielizn. Życzę nam wszystkim aby było ich jak najmniej i aby wszystkie udało się pokonać. A zatem, zgodnie z tradycyjną formułą – niech rok akademicki 2017/2018 będzie dla nas owocny i szczęśliwy i zawsze kwitną nam kwiaty (semper sint in flore), o czym już niebawem zaśpiewamy w radosnym „Gadeuamus…”. Vivat Academia!

 

Potem przyszedł czas na najważniejszą część, czyli złożenie ślubowania przez immatrykulowanych studentów reprezentujących wszystkie wydziały uniwersytetu.

 

Tradycyjnym już elementem uroczystej inauguracji jest wręczenie nagród i odznaczeń. W tym roku nagrodzeni zostali:

Medale Złote za Długoletnią Służbę otrzymali:

 

 • prof. dr hab. Janina Kaniuczak
 • dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak, prof. UR
 • prof. dr hab. Maria Droba
 • prof. dr hab. Czesław Trąba
 • inż. Bożena Małek
 • mgr Zbigniew Sarna

 

Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymali:

 

 • dr inż. Edmund Hajduk
 • mgr Elżbieta Mazur

 

Medale Brązowe za Długoletnią Służbę otrzymali:

 

 • dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska
 • dr Elżbieta Domka-Jopek
 • dr Daniel Szymczyk
 • mgr Małgorzata Dworak

               

 Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

 

·         prof. dr hab. Tadeusz BORUTA

·         prof. dr hab. n. med. Sławomir SNELA  

·         dr hab. Anna BARWIŃSKA-MAŁAJOWICZ, prof. UR

·         dr hab. Jan BUCZEK

·         dr hab. Józef KIERSKI, prof. UR

·         dr hab. Monika KLEJNOWSKA, prof. UR

·         dr hab. Wiesława KUŹNIAR, prof. UR

·         dr hab. Marlena MAKIEL-HĘDRZAK, prof. UR         

·         dr hab. Antoni NIKIEL, prof. UR

·         dr hab. Jan OLSZEWSKI, prof. UR

·         dr hab. Alina SZEWC-ROGALSKA, prof. UR              

·         dr hab. inż. Jadwiga TOPCZEWSKA, prof. UR

·         dr hab. Marta UBERMAN, prof. UR

·         dr Janusz BOCZAR

·         dr Zdzisława CHMIEL

·         dr Piotr CYREK

·         dr Agata ĆWIK

·         dr Elżbieta DOLATA

·         dr Maciej HUZARSKI

·         dr n. med. Wacław KRUK

·         dr Renata NESTEROWICZ

·         dr Anna PASTERNAKIEWICZ

·         dr Grzegorz PASTUSZKO

·         dr Sławomir RĘBISZ

·         dr Beata ROMANEK

·         dr Anna STELIGA

·         dr Katarzyna SZARA

·         dr Ewa SZELIGA

·         dr Tomasz ŚPIEWAK

·         dr Jolanta ZAWORA

·         dr Ewa ŻYRACKA

·         mgr Jacenty BINKOWSKI

·         mgr Piotr KARAŚ

·         mgr Beata KIZOWSKA-LEPIEJZA

·         mgr Jerzy KULASA

·         mgr Adam MARYNIAK

·         mgr Joanna MAZUR

·         mgr Tadeusz OLSZOWY

·         mgr Aleksander RAGAN

·         mgr Bernadetta WOJTUŃ-SIKORA

 

Laur Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Laur Dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

foto Micha_wicicki_35

 

 • Laur Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego – dr hab. prof. UR Maciej Wnuk,
   
 • Laur Dydaktyczny Uniwersytetu dr Aneta Bylak

 

 • Laur Rektora UR otrzymała – Paula Wieczorek, absolwentka Wydziału Filologicznego.

                              

MEDAL Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymali:

 

–         Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej

·         Bogusław Berdel

·         Stanisław Dudziński

·         Jerzy Nowak

·         Andrzej Piekarczyk

 

Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości oraz przedstawiciela Samorządu Studentów UR JM prof. Sylwester Czopek, Rektor UR dokonał symbolicznego otwarcia roku akademickiego – „Rok akademicki 2017/2018 w Uniwersytecie Rzeszowskim ogłaszam za otwarty – Quod felix faustum fortunatumque sit”

foto Micha_wicicki_9

 

Na zakończenie uroczystości wykład inauguracyjny pt. „O czym śpiewają ptaki” wygłosiła prof. Ewa Węgrzyn z Instytutu Biotechnologii UR.

 

Zobacz zdjęcia z wydarzenia autorstwa Jadwigi Zydroń i Michała Święcickiego na: 

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/27883,uroczysta-inauguracja-roku-akademickiego-20172018.html

Zobacz więcej na: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/27883,uroczysta-inauguracja-roku-akademickiego-20172018.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.