Staraniem Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublinie ukazał się drugi numer Nowego Pisma Kresowego „Res Cresoviana”. Nowy numer „Res Cresoviany” poświęcony jest tematyce Lwowa. „Lwów w życiu II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939)” – taki tytuł nosi drugi numer „RC”. Jest on pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 100-leciu połączenia Lwowa z Polską odrodzoną. Publikacja jest dedykowana Wielkiemu Lwowianinowi, Kustoszowi i Wskrzesicielowi Kościoła Lwowskiego, Świadkowi Świętości Jana Pawła II, Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu. Publikacja została dofinansowana przez PKN Orlen S.A. – sponsora II Kongresu Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej „GRÓD, co SEMPER był FIDELIS…Lwów w życiu II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939)”.

Publikacja liczy 260 stron. Redaktorem naczelnym „Res Cresoviany” jest dr hab., prof. KUL Włodzimierz Osadczy. Komitet Redakcyjny tworzą wybitni specjaliści tematyki kresowej: ks. Roman Dzwonkowski, Tadeusz Skoczek, Adam Kulczycki, Marco Jacov, Andriej Melkow, Ryszard Gajewski, Jan Sęk. Natomiast recenzentami tomu są: prof. dr hab. Henryk Stroński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i prof. dr hab. Jan Kłos, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Autorem tłumaczeń na język angielski jest Franciszek Ścirka. Wydawcą Nowego Pisma Kresowego „Res Cresoviana” jest Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublnie.

„Dzieje Lwowa w Polsce Odrodzonej, sukcesy i osiągnięcia miasta, stały się częścią – być może najbardziej sugestywną i jaskrawą – tzw. polskiej legendy Lwowa” – pisze we wstępie do publikacji dr hab., prof. KUL Włodzimierz Osadczy, redaktor naczelny „Res Cresoviany”. „Z tym okresem w sposób szczególny wiąże się zawołanie „Semper Fidelis”, które weszło do herbu miasta. Lwy przy Łuku Chwały z cmentarza Obrońców Lwowa uchodzą za graficzną metaforę Miasta Zawsze Wiernego, broniącego zrębów nie tylko Polski,
ale i całej cywilizacji zachodniej. Niezliczona literatura piękna powstała we Lwowie i pisana przez lwowiaków na trwałe weszła do kanonu polskiej literatury. Wielkie postacie pasterzy Kościoła, mężów stanu, artystów, uczonych tworzą wspaniałą kohortę lwowiaków, pomnażających majestat Rzeczypospolitej i zasilających skarbiec osiągnięć cywilizacji ludzkiej”.

Warto podkreślić, że poza wydarzeniami, postaciami, osiągnięciami słynął Lwów polski ze specyficznej, niepowtarzalnej atmosfery, swoistego ducha, którego nie posiadało żadne inne miasto. Jak słusznie zauważa prof. W. Osadczy przywołując publikację S. Makowieckiego i K. Grodziskiej, że „Lwów wydawał się uśmiechnięty, wesoły, gościnny. Jasne domy zapraszały do wnętrza, ławki do spoczynku, przechodnie do rozmowy […] Lwów zawdzięczał swój charakter wpływowi emigrantów z południa, którzy począwszy od XII wieku, chronili się w tym mieście […] Lwów miał swój oryginalny charakter. Miał urok, który każdy zaraz odczuwał, ale który trudno post factum opisać. We Lwowie ludzie wydawali się sympatyczniejsi, słońce cieplejsze, gdy była pogoda, a gdy nie było, deszcz nie lał tak beznadziejnie, jak w innych polskich miastach. We Lwowie budynki były porządniejsze, dachy bardziej czerwone, architektura wdzięczniejsza, mury bielone wapnem jaśniejszym, gzymsy powyginane rytmem bardziej barokowym. Lwów był zbyt piękny, aby można go było wyrazić jednym obrazem”.

Jak pisze prof. W. Osadczy, „tamten Lwów się skończył. Odeszła owa kształtująca się przez liczne wieki cywilizacja lwowska. Kres położyła jej agresja sowiecka, zakończona aneksją. Po spustoszeniach komunistycznego reżimu nowa rzeczywistość – tworzona, wydawałoby
się, w warunkach demokracji i wolności – w najmniejszym stopniu nie przypomina tamtej, nie tak znów odległej w wymiarze historycznym, niezapomnianej lwowskiej atmosfery. W mieście kiedyś zawsze wiernym, zawsze uśmiechniętym, otwartym i gościnnym zabrakło obecnie miejsca dla Domu Polskiego. Kościół łaciński, ten niezmienny stróż i symbol przynależności do Europy Zachodniej, doświadcza dyskryminacji i ograniczeń. Nowi włodarze miasta – niczym ich komunistyczni poprzednicy – czują paniczny lęk przed wzmiankami o polskiej przeszłości Lwowa, o jego wielowiekowej tradycji wrośniętej w łacińską przestrzeń cywilizacyjną. Kiedy w zjednoczonej Europie bliźnią się rany dawnych konfliktów i do splendoru powracają zrujnowane przez barbarzyńców XX w. pomniki i zabytki, lwowskie Campo Santo – ocenzurowane, ogołocone z symboli chwały wojennej – odstrasza zwiedzających go turystów potwornymi pudłami, w których zamknięte zostały Lwy z Łuku Chwały, dla pewności zawinięte dodatkowo w czarną folię…”.

Jak zauważa prof. W Osadczy, „trudno się spodziewać, że pamięć tamtego Lwowa będzie pielęgnowana w jego murach. Nader rażąca jest przepaść kulturowa i cywilizacyjna rzeczywistości tamtej i obecnej. Niestety, Polska również boi się tamtego Lwowa. Nie mieści się on w oficjalnych fantasmagorycznych doktrynach politycznych, obowiązujących w życiu politycznym. Dla świętego spokoju łatwiej delektować się amnezją lwowską i zamykać oczy na rażące pogwałcenia nie tylko spraw ważnych dla Polski i Polaków, ale i ogólnych zasad społeczeństwa demokratycznego i europejskiego, które rzekomo się buduje i wzmacnia na wschodzie kontynentu…”

Słusznie i bardzo trafnie podkreśla prof. W. Osadczy, że „autocenzura, która tak dobitnie cechuje oficjalną politykę pamięci historycznej, to ważne wydarzenie – podobnie jak wiele innych – pozostawiła poza ramami oficjalnych obchodów. Odsiecz Lwowa, bohaterski zryw Orląt, tradycja Ziem Wschodnich w Polsce międzywojennej to są fakty historyczne skrupulatnie wyciszane w mediach publicznych, w historycznym przekazie politycznym. Pod tym względem niewiele się zmieniło z sytuacją cenzury bezpośredniej, realizowanej w Polsce Ludowej”.

Strona-wstpna

Lublin, obok Wrocławia, zajmuje istotne miejsce w działalności na rzecz Kresów

„Stąd też zadaniem środowisk kresowych, Kresowian, którzy przechowują tradycję lwowską w przekazach rodzinnych, uczciwych badaczy, historyków, pisarzy itd. jest ocalenie pamięci o tej zaginionej Arkadii Lwowskiej” – kontynuuje we wstępie prof. W. Osadczy. „II Kongres Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej został dedykowany Lwowowi. Liczne referaty, refleksje, spotkania i wydarzenia kulturowe towarzyszyły tym lwowskim obchodom w Lublinie. Obecny na kongresie nestor Ruchu Kresowego i koordynator Narodowego Forum Kresowego, współczesny klasyk literatury polskiej, Stanisław Srokowski, słusznie zauważył, że lubelskie zgromadzenie daje nadzieję na przyszłość. Dostrzegł on w naszym ośrodku lubelskim wielki potencjał, wskazując na zaangażowanie w badania kresowe młodzieży. Wspomniał, że „Obok cenionych w środowiskach naukowych badaczy historii referaty wygłaszali zupełnie nowi, mało znani na mapie wyższych uczelni poszukiwacze prawdy […] Pora najwyższa, by młode pokolenie Polaków nie czekało, aż ktoś zmieni na lepsze naszą Rzeczpospolitą, tę zmianę może i powinno dokonywać już, teraz, obecnie, natychmiast. Ma to pokolenie bowiem wnosić do naszego życia swoje idee, przekonania, wartości, historie, które mądrze wpiszą się w dialog polityki i kultury narodowej, i znacznie ją wzmocnią”1. Zdaniem Stanisława Srokowskiego, środowisko zawiązujące się wokół Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego staje się poważnym ośrodkiem kresowym na skalę kraju i zajmuje, obok Wrocławia, istotne miejsce w działalności na rzecz Kresów”.

Wybitni znawcy tematu

W drugim numerze „Res Cresoviany” znalazły się teksty wybitnych znawców tematu Lwowa, przedstawiciele różnych środowisk. „W obecnym woluminie lwowskim pokazaliśmy szeroki przekrój historyczno-kulturowy, kształtujący mit miasta Semper Fidelis” – czytamy we wstępie do drugiego numeru „RC”. „Czyn wojenny oraz jego majestatyczny, widzialny symbol w postaci cmentarza Obrońców Lwowa znalazły swe odbicie w tekstach wybitnych polskich uczonych badających dzieje ziem wschodnich i tradycję Kresów – prof. Tadeusza Trajdosa i prof. Stanisława Niciei. Uzupełnieniem tych panoramicznych tekstów jest artykuł młodego uczonego, mgr. Krzysztofa Żabierka, na temat lotnictwa polskiego w czasie walk o Lwów. Ks. bp Marian Buczek – przez lata także biskup pomocniczy we Lwowie – przywołuje niezwykle ważną postać św. abp. Józefa Bilczewskiego, wielkiego pasterza lwowskiego, nauczyciela narodu w trudnych chwilach walki o niezawisłość świętego Kościoła katolickiego. Spojrzenie z zewnątrz na kwestię polskości Lwowa przedstawia artykuł Aleksandry Osadczy, odwołującej
się do mało znanych, ale bardzo celnych rozważań ambasadora włoskiego Francesca Tommasiniego, będącego świadkiem powstawania odrodzonego państwa polskiego”.

Dalej we wstępie czytamy: „Piszący te słowa, a także dr Beata Kowalska-Sionko przypominają chwalebną historię Lwowa jako miasta szczególnego w Polsce Odrodzonej. Miasta, które prężnie się rozwijało, posiadało olbrzymi potencjał naukowy, akademicki, przed którym otwierała się piękna i wielka przyszłość. Ten urok i szczególny klimat „tamtego Lwowa” znalazły swe odbicie w literaturze pięknej, o czym pisali Stanisław Srokowski i dr Renata Pomarańska”.

Na uwagę zasługują też inne teksty, które odnoszą się do wielu innych ciekawych lwowskich tematów. Jak zauważa prof. W. Osadczy, „polski Lwów w XX w. miał swą szczególną wizytówkę – Targi Wschodnie, niezwykłe przedsięwzięcie handlowo-przemysłowe, wizjonerskie, geopolityczne, nastawione na rozwój i przynoszące miastu i krajowi chwałę ważnego ośrodka handlowego łączącego Europę z bezkresnym Wschodem. Zarys tej wielkiej inicjatywy przedstawił mgr Piotr Panasiuk, przypominając o zbliżającej się 100. rocznicy tej niesłusznie zapomnianej inicjatywy arcylwowskiej i arcypolskiej. Lwów kojarzony jest z potężną plejadą wspaniałych, powszechnie znanych postaci, których nie zdołała wymazać z przestrzeni publicznej ani komunistyczna cenzura, ani poprawność polityczna. Przytoczenie – choćby krótkie – samych tylko nazwisk zajęłoby całe opracowanie. Zresztą powstały i powstają interesujące publikacje w tym zakresie, biografistyka lwowska jest dość rozbudowana. Naszym wkładem w jej rozwój jest tekst dr. Ryszarda Gajewskiego o niesłusznie zapomnianym ekonomiście, a zarazem działaczu społecznym – Leopoldzie Caro”.

Drugi numer Nowego Pisma Kresowego „Res Cresoviana” zamykają informację o nowościach bibliograficznych z zakresu leopolitanów. W ubiegłym roku pożegnaliśmy śp. ks. prałata Ludwika Kamilewskiego, wybitnego duszpasterza, nierozerwalnie związanego ze Lwowem. Był on pierwszym po wojnie wikarym, który rozpoczął pracę w katedrze lwowskiej. Hołdem jego pamięci jest tekst-wspomnienie o Księdzu Prałacie autorstwa bp. Mariana Buczka.

kard. M.Jaworski

Na koniec jeszcze raz zacytuję słowa ze wstępu prof. W. Osadczego: „Ten nasz skromny wysiłek intelektualny, który przekazujemy pod surowy osąd Czytelników, Redakcja Pisma postanowiła dedykować wielkiemu lwowianinowi, Kardynałowi Kościoła Rzymskiego, Wskrzesicielowi Kościoła Lwowskiego, wybitnemu uczonemu, niezwykle życzliwemu naszemu ośrodkowi – Jego Eminencji Marianowi Jaworskiemu, emerytowanemu arcybiskupowi lwowskiemu. Dedykując wolumin Księdzu Kardynałowi, chcemy także odnieść się do jubileuszu 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, z którym abp. Mariana Jaworskiego łączyła wieloletnia serdeczna przyjaźń”.

Autorem bardzo pozytywnej recenzji „Res Cresoviany” jest dr Tadeusz Samborski, Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” w Legnicy, która ukazała się w „Myśli Polskiej”. Zobacz: http://www.mysl-polska.pl/2308

„Res Cresoviana” jest szeroko omówiona także na: http://www.isgi.ru/news/vyshel-v-svet-ocherednoy-nomer-novogo-nauchnogo-zhurnala-res-cresoviana?fbclid=IwAR2K0dOq0fyAontO1Rf7w-_hboAF_7lWkEHplwLKfB2wzgWbBYjwYDjiGRk

Zachęcając do zakupu i lektury drugiego numeru Nowego Pisma Kresowego „Res Cresoviana” nadmienię tylko, że każdy grosz jest cenny i wspierają Państwo wielkie dzieło kresowe jakim Kongres Środowisk Kresowych.

 

Pismo jest rozprowadzane drogą wysyłkową. Osoby zainteresowane jego nabyciem proszone są o składanie zamówień e-mailem na adres: adamkulczycki@orange.fr

Telefon kontaktowy we Francji (téléphone portable en France): 00-33-06-18-26-78-33 ou 00-33-07-63-32-49-26.

Fot. Archiwum

 

 

 

 

 

1S. Srokowski, Twórzmy nowe, młode elity polskie, „Gazeta Warszawska”, 21-27 czerwca 2019, s. 13

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.