Marszałek nagrodził najlepsze organizacje pozarządowe

Znamy laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”. Najlepsze podkarpackie organizacje pozarządowe zostały uhonorowane już po raz piąty, a nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w pięciu kategoriach.

Jak poinformowała nas Monika Konopka z Biura Prasowego UMWP, nagrody dla stowarzyszeń były wręczane zwykle podczas Podkarpackiego Forum Obywatelskiego. W tym roku ze względu na pandemię nie było to możliwe. Podobnie jak większość aktywności również konkurs przeniósł się do rzeczywistości wirtualnej, a statuetki i dyplomy zostaną dostarczone laureatom.

Wierzę, że pomimo tej mało uroczystej formy radość wśród wyróżnionych organizacji jest wielka. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i jednocześnie dziękuję za prowadzoną  działalność, która ma wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności i całego regionu. Sektor społeczny ma wielkie znaczenie dla dobrego funkcjonowania naszych wspólnot, chcemy go wspierać i promować, także poprzez formułę konkursu – mówi marszałek Władysław Ortyl.

Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” ma promować najlepsze organizacji pozarządowych  działających na terenie województwa podkarpackiego.Nagroda przyznawana jest corocznie za całokształt dokonań organizacji, szczególnie za inicjatywy i realizację projektów na terenie województwa podkarpackiego, pomysłowość, budowanie partnerstwa wokół projektów, współpracę z wolontariuszami, efektywność oraz pozyskiwanie środków.

Organizacje zostały wyróżnione w pięciu kategoriach:

 1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalności pomocowa.
 2. Kultura i tożsamość narodowa,
 3. Nauka, edukacja, sport i środowisko,
 4. Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój,
 5. Gospodarka, rynek pracy.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

 1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa:

Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie z siedzibą w Przemyślu.

 1. Kultura i tożsamość narodowa:

Stowarzyszenie Kultury Ludowej w Trzcinicy.

 1. Nauka, edukacja, sport i środowisko:

Stowarzyszenie „EKOSKOP”z siedzibą w Rzeszowie.

 1. Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Radymno PRO PATRIA” z siedzibą w Sośnicy.

 1. Gospodarka, rynek pracy

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Uherce Mineralne).

Nagrodzone organizacje otrzymały także nagrody – są to vouchery o wartości 5 tys. zł.

W konkursie przyznane zostały także trzy wyróżnienia:

 1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa dla Stowarzyszenia „Mamy dla Was Czas” z siedzibą w Mielcu.
 2. Kultura i tożsamość narodowa dla Stowarzyszenie Miłośników Chłopic
  z siedzibą w Chłopicach.
 3. Nauka, edukacja, sport i środowisko dla Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” z siedzibą w Rzeszowie.

Wyróżnione organizacje otrzymały także statuetki i dyplomy oraz vouchery o wartości 1 tys. zł.

Poniżej zamieszczamy krótkie informacje o laureatach.

* Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie – powstało w 2014 r. Jego celem jest prowadzenie działalności społecznej
i charytatywnej w połączeniu z zachowaniem wartości katolickich. Centrum Hospicyjno-Opiekuńcze im. św. Łazarza BETANIA w Przemyślu to obecnie największa realizacja Stowarzyszenia, gdzie będzie funkcjonowało m. in. stacjonarne hospicjum i zakład opiekuńczo-leczniczy, usługi dziennej opieki senioralnej i opieki nad niepełnosprawnymi. Obecnie trwają prace remontowo-wykończeniowe przy części hospicyjnej i leczniczej Centrum. Członkowie Stowarzyszenia organizują konferencje także o wymiarze międzynarodowym dotyczące np. seniorów. Zainicjowali kilka lat temu organizację Pól Nadziei w Przemyślu, wpisując się w ten sposób w międzynarodową inicjatywę na rzecz hospicjów, bieg uliczny „Przemyska Piątka”, angażują się również w inicjatywy innych organizacji.

* Stowarzyszenie Kultury Ludowej w Trzcinicy – działa od2013 r. Powstało, by  sformalizować działalność Kapeli Ludowej „Trzcinicoki” w Trzcinicy. Członkom Stowarzyszenia udało się odtworzyć i uszyć autentyczny strój Pogórza Jasielskiego.  Członkowie Stowarzyszenia wspólnie z dziećmi ze szkoły podstawowej corocznie przygotowują i prezentują obrzędy ludowe, takie jak sobótki, dożynki, zwyczaje bożonarodzeniowe itp. Organizacja promuje też region Pogórza Jasielskiego w całej Polsce oraz w wielu krajach Europy, w tym w Parlamencie Europejskim, poprzez prezentowanie muzyki ludowej i tradycyjnych potraw. W tym roku Stowarzyszenie obchodzi Jubileusz 25 – lecia istnienie Kapeli Ludowej „Trzcinicoki”.

* Stowarzyszenie „EKOSKOP” – zostało zawiązane w 2006 roku. Głównym celem jego działalności jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju przy współpracy ze szkołami, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Organizacja od 2013 roku prowadzi pozarządowe Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej, które posiada m.in. w samochód badawczy EkoMobil do organizacji plenerowych laboratoriów przyrodniczych dla dzieci. W 2015 roku stowarzyszenie otrzymało tytuł najlepszej organizacji ekologicznej województwa przyznany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Do tej pory „EKOSKOP”  zorganizował ponad 5 tys. warsztatów przyrodniczych dla 120 tys. dzieci, cykle „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”, EkoOlimpiady, happeningi, szkolenia, konferencje i wystawy.

* Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Radymno PRO PATRIA” w Sośnicydziała
od 2009 roku przejęło pod opiekę ruiny zamku w Sośnicy, gdzie w czasach jego świetności przebywała królowa Bona. Planuje odtworzyć ogrody przyzamkowe
w historycznie uzasadnionych granicach. Obecnie udało się częściowo bez środków z zewnątrz zrewitalizować teren, obsadzić go nowym drzewostanem oraz rozpocząć prace interwencyjno-projektowe. Stowarzyszeniu udało się też reaktywować stare, historyczne stawy przyzamkowe. Organizuje również wydarzenia integrujące lokalną społeczność.

* Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu działa od 2008 roku. To grupa ponad 60 osób i podmiotów reprezentujących miejscową społeczność i angażujących sektor społeczny, publiczny i gospodarczy w działania na rzecz rozwoju lokalnego. LGD „Zielone Bieszczady” od ponad 3 lat zajmuje się rozpowszechnianiem idei ekonomii społecznej na terenie Bieszczad, prowadząc także własne przedsiębiorstwo społeczne. Od początku swojej 12 letniej działalności Stowarzyszenie wychodzi poza Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskując dodatkowe środki finansowe na rzecz społeczności i rozwoju obszaru działania. To już ponad 12 mln zł. Jej działalność przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości, promocji i ochrony zasobów Bieszczad, poprawy sytuacji grup mało atrakcyjnych na rynku pracy, tworzenia pozytywnego wizerunku organizacji społecznych. O prężnej działalności świadczą liczne nagrody.

* Stowarzyszenie „Mamy dla Was Czas” – powstało w 2019 roku z inicjatywy młodych ludzi, mających doświadczenie w doraźnej i długofalowej pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Jego celem jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym lub potrzebującym wsparcia i osobistej pomocy z powodu złych warunków bytowych z przyczyn społecznych i zdrowotnych oraz podejmowanie działań w kierunku usunięcia lub złagodzenia ich cierpień. Członkowie stowarzyszenia organizują też czas wolny  dzieciom i młodzieży na terenie mieleckiego osiedla Rzochów. Głównym celem stowarzyszenia jest otwarcie sklepu charytatywnego, w którym zatrudnione będą osoby niepełnosprawne.

* Stowarzyszenie Miłośników Chłopic – powstało w 2011 roku, kładzie nacisk na aktywizację oraz integrację mieszkańców wsi, dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe, a także szerzenie kultury kulinarnej. Podejmuje też działania o tematyce prozdrowotnej. Z inicjatywy stowarzyszenia powstało bardzo wiele spontanicznych wydarzeń lokalnych: dożynki, wicie wieńca, spotkanie opłatkowe. Realizowało też projekt dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat. Była to nauka gry na keyboardzie, skrzypcach, gitarze i warsztaty wokalne. Organizacja prowadziła również warsztaty ekologiczne, projekt „Smaki podkarpacia” oraz warsztaty krawieckie „ Z tradycją w nowoczesność”.

* Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” powstała w listopadzie 2012 roku. Głównym zadaniem Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowo-naukowej w szczególności w zakresie popularyzacji nauki i edukacji, podnoszenia poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży oraz popularyzacji idei kształcenia przez całe życie. Ponadto jej celem jest promocja korzyści płynących z wiedzy i edukacji głownie poprzez zwiększanie znaczenia roli nauki i edukacji w świadomości mieszkańców różnych środowisk. Jej najważniejsze projekty to Dziecięcy Uniwersytet Techniczny, skierowane do szkół ponadpodstawowych programy Sugestia i Odlotowa fizyka, oraz Podkarpacki Festiwal Nauki. Przez lata działalności projekty Fundacji objęły swoim zasięgiem kilkadziesiąt tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podkarpacia, ale także innych regionów Polski.

Więcej na: https://podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/7928-najlepsze-organizacje-pozarzadowe-nagrodzone

Fot. UMWP

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.