Konwent Marszałków Województw w Internecie

Pandemia koronawirusa, przemoc domowa, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, fundusze unijne – to główne tematy Konwentu Marszałków Województw, który po raz trzeci w tym półroczu obradował pod przewodnictwem marszałka województwa lubuskiego. Obrady w związku z pandemią przeniosły się do internetu.

Obrady otworzyła marszałek Elżbieta Polak, która rozpoczynając spotkanie powiedziała: – Staraliśmy się wybierać tematy do dyskusji ogólnopolskie, które są obecnie bardzo ważne w całym kraju. To jest oczywiście przede wszystkim temat ochrony zdrowia. Będziemy też rozmawiać o funduszach unijnych, polityce społecznej, a także o skutkach przemocy w rodzinie i chorobach psychicznych u dzieci, które to kwestie są związane z pandemią.

Jak poinformowała nas Monika Konopka z Biura Prasowego UMWP, Samorząd Podkarpacia podczas konwentu reprezentowali marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch. Wśród gości obrad znaleźli się między innymi: Małgorzata Jarosińska- Jedynak oraz Waldemar Buda – sekretarze stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tomasz Gibas – doradca ds. ekonomicznych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Jerzy Owsiak – prezes fundacji WOŚP oraz Adam Bodnar  – Rzecznik Praw Obywatelskich. Dyskusję związaną ze służbą zdrowia rozpoczął Marek Działoszyński – prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Po nim głos zabrał Bernard Waśko –  zastępca prezesa NFZ ds. medycznych, który omówił, jak wygląda finansowanie opieki zdrowotnej w okresie pandemii.

– Zostały wprowadzone różne mechanizmy zapewniające stabilność finansową szpitalom – zapewnił Bernard Waśko omawiając m.in. kwestie prawne podjęte w związku z pandemią. Wśród decyzji, które miały na celu wsparcie szpitali, jak podał wiceprezes NFZ, był m.in. ośmioprocentowy wzrost wyceny świadczeń medycznych. O tym jaka jest rola fundacji w walce z pandemią, o wsparciu walki z covid-19 mówił Jerzy Owsiak – szef fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kolejny blok tematyczny konwentu dotyczył funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej. Minister funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak omówiła unijny Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który ma pomóc krajom UE w odbudowie krajowych gospodarek po okresie pandemii. Instrument ten będzie wdrażany poprzez Krajowy Plan Odbudowy i będzie m.in. wspierał tworzenie miejsc pracy oraz promował zrównoważony rozwój.  KPO zakłada wysokość wsparcia na poziomie 57,3 mld euro.

– Polska jest 4 największym beneficjentem tego instrumentu. Mówimy oczywiście o pierwszej fazie programu czyli latach 2021-2022. W drugiej fazie mamy otrzymać szóstą pod względem wielkości alokację w tym programie – powiedziała minister.

 Sekretarz stanu Waldemar Buda mówił z kolei o dodatkowych środkach unijnych szybkiej pomocy, które dostępne będą jeszcze w tej perspektywie unijnej. Polska ma z tej puli otrzymać ok. 2 mld euro. – Chcielibyśmy, aby samorządy województw uczestniczyły w dystrybucji tych środków. To będzie bardzo bliska perspektywa ich podziału, bo już w lutym przyszłego roku. To są środki, które w większości będą dystrybuowane przez programy krajowe, ale jest pula bardzo ważna dotycząca wsparcia przedsiębiorców i tu widzielibyśmy rolę zarządów województw w ich rozdysponowaniu – powiedział minister Buda. W tej części obrad aktywnie uczestniczył marszałek Władysław Ortyl, który mówił o nowej perspektywie finansowej oraz o Krajowym Plan Odbudowy. Postulował, aby w planach dotyczących ochrony zdrowia bardziej angażować regiony.

 – Ministerstwo Zdrowia pracuje nad swoim projektem systemowym i nie bardzo nas, jako regiony widać w tych planach dotyczących wsparcia ochrony zdrowia. Chcielibyśmy wiedzieć jaka jest perspektywa tego programu i jak Komisja Europejska się do tego odnosi – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Goście zaproszeni na konwent mówili także o kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, które nasiliły się w pandemii. To m.in. zdrowie psychiczne. W tym temacie wypowiedziała się Barbara Remberk, konsultant krajowy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. A Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, mówił podczas konwentu o działaniach podejmowanych przez jego biuro, które mają przeciwdziałać przemocy domowej.

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Po półrocznym przewodnictwie województwo lubuskie przekazało przewodnictwo województwu podlaskiemu.

Więcej na: https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/7930-ostatnie-obrady-konwentu-marszalkow-w-wojewodztwie-lubuskim

Fot. UMWP

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.