W Rzeszowie powstanie Szpital Uniwersytecki

RZESZÓW. Prawie miliard złotych ma kosztować budowa Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie. To jedna z największych inwestycji na Podkarpaciu. W piątek w tej sprawie do Rzeszowa przyjechali: Adam Niedzielski, minister zdrowia i Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

To historyczna chwila dla Uniwersytetu Rzeszowskiego – mówili w piątek, 14 maja, rektor, wojewoda, marszałek, a także ministrowie edukacji i nauki oraz zdrowia, którzy zapewnili, że będą wspierać budowę klinicznego szpitala uniwersyteckiego w stolicy Podkarpacia. Placówka obejmie nowo zbudowany, olbrzymi kompleks w gminie Świlcza i rozbudowany Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1. Zwiększana będzie liczba miejsc na kierunku lekarskim, bo kraj potrzebuje świetnie wykształconych medyków.

W piątek na Uniwersytet Rzeszowski przyjechali ministrowie zdrowia oraz edukacji i nauki. Po to, by wraz z rektorem UR, wojewodą podkarpackim i marszałkiem województwa podpisać deklarację dotyczącą wspólnych działań na rzecz powstania tak bardzo oczekiwanego Szpitala Uniwersyteckiego.

Podpisujemy porozumienie, które rozpoczyna drogę do placówki przeznaczonej przede wszystkim dla badań, dydaktyki, ale też leczenia najtrudniejszych przypadków w chorobach onkologicznych – mówił prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szpital Uniwersytecki ma się składać z nowoczesnego kompleksu planowanego na ok. 36 ha w gminie Świlcza oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 przy Szopena i wchodzącego w jego skład „szpitala płucnego” przy Rycerskiej.

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki akcentował historyczny moment.

Rozpoczyna on drogę być może nie krótką, ale liczoną w kilku a nie kilkunastu latach do tego, by Rzeszów wzbogacił się o uniwersytecki szpital kliniczny. Niezwykle potrzebny temu ośrodkowi naukowemu – podkreślał. – Kierunek lekarski działa tu od 5 lat i znakomicie się rozwija, a to jest w żywotnym interesie państwa, bo dziś potrzebujemy nowych kadr lekarskich w liczbie kilkudziesięciu tysięcy w perspektywie kolejnych lat.

Uniwersytet Rzeszowski będzie kształcił więcej lekarzy

Adam Niedzielski, minister zdrowia obiecał, że wraz z ministrem edukacji i nauki będą dbali o to, by liczba absolwentów kierunku medycznego na rzeszowskiej uczelni będzie systematycznie rosła. Kraj potrzebuje medyków, co dobitnie pokazała pandemia. Już na nowy rok akademicki limit przyjęć na medycynę został zwiększony.

– Pandemia nauczyła nas m. in, że zapotrzebowanie na kadry lekarskie musi stać się nie tylko deklaratywnym, ale rzeczywistym priorytetem państwa – podkreślał szef resortu zdrowia.

W tej chwili medycynę w Rzeszowie studiuje 808 osób. Na szóstym roku jest 98. Przed rokiem UR mógł przyjąć na kierunek lekarski 90 osób na studia stacjonarne, 50 na niestacjonarne i 30 na anglojęzyczne. Już wiemy, że limit przyjęć został zwiększony. Nabór będzie na 110 miejsc na studia stacjonarne, 60 – niestacjonarne, 40 – anglojęzyczne i 5 dla cudzoziemców z Kartą Polaka.

– Bardzo się cieszę, że to ziarno, które zostało 5 lat temu zasiane i z takim trudem jest pielęgnowane, teraz kiełkuje już nie tylko pierwszymi absolwentami, ale i budową własnej infrastruktury klinicznej, co oznacza, że rzeszowski ośrodek na trwałe wpisuje się w akademicką mapę świata medycznego – mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Na zdjęciu od lewej Adam Niedzielski, minister zdrowia i Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, odnosząc się do planowanej budowy nowoczesnego szpitala klinicznego podkreślała, że w ten sposób kształtuje się przyszłość młodych ludzi, którzy wybiorą zawód medyczny i będą kształcić się na naszym uniwersytecie.

– Wpływamy także na poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu – mówiła dostrzegając także szansę na zbudowanie pozycji Rzeszowa jako liczącego się ośrodka badawczego. – Wierzę głęboko, że bez wątpienia wpłyniemy również na to, iż nasi lekarze, wykształceni w Rzeszowie zechcą pracować w podkarpackich szpitalach i przychodniach.

Ewa Leniart na swoim profilu, na FB, napisała: „To ważny dzień dla naszego regionu. Powstanie szpitala uniwersyteckiego ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia bazy naukowo – dydaktycznej i zwiększenia dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych. Nauka, wykształcone kadry, wysoki poziom leczenia są gwarancją bezpieczeństwa pacjentów. Podpisanie deklaracji o współpracy na rzecz utworzenia szpitala uniwersyteckiego jest istotnym krokiem w historii podkarpackiej ochrony zdrowia i szansą na zbudowanie pozycji Rzeszowa jako liczącego się ośrodka badawczego”.

Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, także nie miał wątpliwości, że budowa nowego ośrodka to epokowe wydarzenie.

Jako Samorząd Województwa Podkarpackiego sprawdzamy, jakich instytucji, firm, branż brakuje regionowi. Taką ewidentną białą plamą był uniwersytecki szpital kliniczny – mówił. – Jego istnienie przełoży się na poziom innowacyjności, bo innowacje to nie tylko przemysł, lotnictwo, ale także edukacja i zdrowie – dodał marszałek Ortyl.

Jest szansa, że pieniądze na budowę Szpitala Uniwersyteckiego w dużej mierze będą pochodzić z Krajowego Programu Odbudowy.

Po wielu godzinach rozmów z wojewodą podkarpackim mogę powiedzieć, że jestem absolutnie przekonany o tym, że wyłożenie środków wcale nie małych, ale koniecznych na rozpoczęcie prac dokumentacyjnych po to, by wejść już w ten cały proces budowy szpitala jest konieczne – deklarował minister edukacji.

Co wiadomo o samym kompleksie w Świlczy? Na razie zobaczyliśmy tylko wstępną wizualizację, która wygląda imponująco.

– Nie są to szklane domy, ale realna wizja. Kiedy kompleks powstanie? Nie ma w tej chwili jeszcze daty, którą moglibyśmy podać, ale po dzisiejszych deklaracjach mam nadzieję, że w miarę szybko – liczył rektor. – To jest ambitny cel, ale tylko ten wygrywa, który stawia sobie takowe.

Nowe budynki mają być dedykowane onkologii. Mówi się o ok. 500 łóżkach. Co zatem z leczeniem nowotworów na Szopena? – Docelowo część onkologiczna będzie w ciągu najbliższych, może 10 lat, przenoszona do Świlczy – tłumaczył prof. Artur Mazur, prorektor UR ds Kolegium Nauk Medycznych.

Podpisana w piątek deklaracja precyzuje role stron

Budowa Szpitala Uniwersyteckiego jest jednym z priorytetów regionu zawartym w „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030” przyjętej we wrześniu 2020 r. Ponownie podjęta inicjatywa zakłada powstanie Szpitala Uniwersyteckiego na bazie istniejącego już szpitala wojewódzkiego z uwzględnieniem jego rozbudowy o nowoczesny kampus medyczny na terenie gminy Świlcza. Inicjatywa ta potrzebuje jednak odpowiedniego wsparcia i finansowania, dlatego stosowny projekt został zgłoszony przez Województwo Podkarpackie do Krajowego Planu Odbudowy jako potencjalnego źródła środków na inwestycje.

Podpisana, w piątek, w Rzeszowie deklaracja precyzuje role stron w staraniach o powstanie szpitala uniwersyteckiego. Deklaracja zawiera:

w zakresie intencji stron:

* dążenie stron do utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego na bazie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie oraz jego restrukturyzacji i rozbudowy w planowanym kampusie uniwersyteckim na terenie Gminy Świlcza oraz aktywny udział i współpracę w tym zakresie;

w zakresie określenia roli Szpitala Uniwersyteckiego:

* postanowienie, że utworzenie Szpitala Uniwersyteckiego nastąpi w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej Województwa Podkarpackiego oraz potencjał kadrowy Uniwersytetu Rzeszowskiego z wykorzystaniem bazy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a dalszy rozwój Szpitala Uniwersyteckiego będzie stanowił uzupełnienie aktualnej bazy szpitalnej w regionie;

* wsparcie ze strony zarówno Województwa, jak i Uniwersytetu rozwoju przejmowanego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, w szczególności jako ośrodka onkologicznego;

* zapewnienie przez Szpital Uniwersytecki kształcenia studentów kierunków medycznych na najwyższym poziomie w zakresie profili kształcenia oraz formy studiów przy zagwarantowaniu najwyższych kompetencji kadr medycznych;

* współdziałanie kadry Uniwersytetu Rzeszowskiego w podnoszeniu jakości ochrony zdrowia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych na wysokim poziomie, co przełoży się na zmniejszenie migracji pacjentów do innych województw, w tym w szczególności pacjentów onkologicznych;

* zapewnienie przez Szpital Uniwersytecki rozwoju nowoczesnych technik i technologii medycznych, które przyczynią się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez dostęp do wysokospecjalistycznych procedur, co pozwoli na skrócenie okresu rekonwalescencji pacjentów;

* wsparcie przez Województwo Podkarpackie rozwoju badań naukowych i medycznych prowadzonych przez Szpital Uniwersytecki;

po stronie Województwa Podkarpackiego:

* podtrzymanie woli wyrażonej w Uchwale Nr XLVI/766/17  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przekazania Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu i utworzenia na jego bazie Szpitala Uniwersyteckiego;

* dalsze utrzymanie poręczenia kredytu restrukturyzacyjnego zaciągniętego przez  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2017 r.;

* pomoc w dokończeniu wszystkich rozpoczętych do tej pory inwestycji we wszystkich lokalizacjach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina;

* zgodę na dalsze wykorzystywanie pozostałej bazy podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podkarpackiego na cele dydaktyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego;

w zakresie formalno – prawnym:

* możliwość przeprowadzenia przez Uniwersytet Rzeszowski własnego pełnego audytu prawnego i finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przed przejęciem;

* powołanie Zespołu roboczego, którego zadaniem będzie przygotowanie ostatecznej koncepcji oraz procesu przejęcia, optymalnej reorganizacji oraz dalszego rozwoju Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie jako Szpitala Uniwersyteckiego; skład Zespołu roboczego obejmuje przedstawicieli Marszałka Województwa, Wojewody Podkarpackiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego ściśle współpracujących z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia;

* uzależnienie formy przekazania szpitala Uniwersytetowi Rzeszowskiemu od wyników analiz prawnych przeprowadzonych przez strony i ostatecznie jej wypracowanie przez zespół roboczy;

* zapewnienie, że wszelkie kluczowe decyzje podejmowane do momentu przejęcia przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w zakresie inwestycji i zmian struktury będą przedstawiane do informacji Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Więcej na: https://nowiny24.pl/prawie-miliard-zlotych-ma-kosztowac-budowa-szpitala-uniwersyteckiego-to-jedna-z-najwiekszych-inwestycji-na-podkarpaciu/ar/c1-15612801; https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/podpisanie-deklaracji-na-rzecz-powstania-klinicznego-szpitala-ur/?fbclid=IwAR0cyQnlVqADFHFDTpDn41XORh3kXn_mWIJ52nN_bbNodRX60GBTe4fNq0E; https://www.facebook.com/LeniartEwa

Fot. Archiwum/FB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.