Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP z wizytą w Wilnie

WILNO. Wtorek, 29 czerwca, był drugim dniem pobytu Elżbiety Witek w Wilnie. Marszałek Sejmu odbyła szereg rozmów na najwyższym szczeblu: z Prezydentem Litwy, Przewodniczącą Seimasu, a także szefową litewskiego rządu. Elżbieta Witek gościła też m. in. w polskim gimnazjum. W spotkaniach brała udział Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu.

Rankiem Elżbieta Witek odwiedziła Seimas, litewski parlament, gdzie przywitała ją przewodnicząca Viktorija Čmilytė-Nielsen. Następnie Marszałek Sejmu wystąpiła na sesji plenarnej.

Spotykam się z państwem w wyjątkowym dla Polski i Litwy roku. Najbliższe miesiące są dla nas bowiem okazją do pięknych wspólnych inicjatyw upamiętniających 230. rocznicę wydarzeń z naszej wspólnej historii – uchwalenia Konstytucji 3 Maja i zaręczenia wzajemnego obojga narodów. Okres obowiązywania tych dokumentów posiadał szczególne znaczenie dla naszych państw i to z wielu powodów. Stworzony w ramach Konstytucji 3 Maja porządek prawny inicjował szereg reform umacniających polsko-litewską państwowość. Co więcej, przybrał on nowatorski, postępowy charakter, stając się wzorem do naśladowania dla innych europejskich ustaw zasadniczych. Konstytucja 3 Maja posiada również ogromne znaczenie symboliczne dla wielowiekowych związków Polski i Litwy. Była przecież wyrazem obrony naszej niepodległości po pierwszym rozbiorze w 1772 r. Była dziełem narodów, które ponad wszystko ukochały wolność i patriotyzm. Była naszym wspólnym dziełem – mówiła Elżbieta Witek.

W swoim wystąpieniu Marszałek Sejmu podniosła również kwestie współpracy międzynarodowej.

Posiadamy wiele zbieżnych płaszczyzn w ramach agendy UE dotyczących m. in. odbudowy gospodarek krajów Unii po pandemii koronawirusa, budżetu europejskiego, transportu, logistyki, swobody świadczenia usług. Łączy nas także podejście do unijnej polityki wschodniej – powiedziała Marszałek Sejmu RP.

Marszałek Witek odniosła się przy tym do sytuacji na Białorusi i Ukrainie.

W tym kontekście niezwykle budujący wydaje się fakt, że Polska i Litwa powołując się na zbieżne postrzeganie kwestii wschodnich, jak również wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów mogą aktywnie wspierać swoich sąsiadów: Ukrainę i Białoruś. Te państwa obecnie zmagają się z licznymi wyzwaniami i zagrożeniami. Nie zapominajmy o fakcie, że obchodząca przez nas rocznica wydarzeń z 1791 r. jest również świętem Białorusinów, a w kaplicy na wileńskiej Rossie złożone są szczątki bohaterów powstańców styczniowych. Spoczywający tam Konstanty Kalinowski nabiera szczególnego wydźwięku, zwłaszcza w czasie, gdy kilkadziesiąt kilometrów od Wilna Białorusini stawiają czoło opresyjnemu reżimowi – zaakcentowała Elżbieta Witek. – Polacy i Litwini, jako przedstawiciele narodów, które doskonale wiedzą, co oznacza walka o suwerenność i demokrację, mają szczególną rolę do odegrania w obronie białoruskiego społeczeństwa i ich prawa do życia wolnym i demokratycznym państwie – podkreśliła – dodała.

Marszałek Sejmu mówiła też o wspólnych wyzwaniach, w szczególności zagrożeniu że strony Rosji.

Dzięki silnym więzom dwustronnym, budowanym na bogatej przeszłości i wspólnocie teraźniejszości, możemy odważnie spoglądać w przyszłość, by stawiać czoła czekającym nas wyzwaniom. Wiele z nich nadal płynie z obszaru poradzieckiego, a ich źródłem pozostaje postawa Rosji. Realizując własne aspiracje mocarstwowe dąży ona do siłowego rozszerzania swojej strefy wpływów, czego przykrym przykładem pozostaje napięta sytuacja w Donbasie i na Półwyspie Krymskim – powiedziała Elżbieta Witek.

Elżbieta Witek odniosła się przy tym do sytuacji na Białorusi.

Wielkie wyzwanie stanowi także opresyjny reżim Aleksandra Łukaszenki, który nie tylko nie wykazuje chęci nawiązania dialogu ze społeczeństwem białoruskim, ale coraz bardziej zwraca się w stronę ścisłych zależności politycznych, gospodarczych i wojskowych z Rosją. Ponadto w naszym regionie dochodzi do znacznego wzrostu incydentów z zakresu cyberataków – mówiła Elżbieta Witek.

Na zakończenie wizyty w Seimasie jego przewodnicząca Viktorija Čmilytė-Nielsen w oświadczeniu dla prasy podsumowała polsko – litewskie rozmowy.

Z Marszałek Sejmu RP omówiłyśmy najważniejsze tematy dla naszych stosunków. Są one obecnie doskonałe. Współpracujemy zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i infrastruktury. Poruszyłyśmy kwestię relacji z Rosją, partnerstwa w ramach Trójmorza i przyszłości Unii Europejskiej. Nasze parlamenty łączy dynamiczny, żywy dialog. Jestem przekonana, że wszelkie wątpliwości możemy rozwiązywać na drodze współpracy – powiedziała przewodnicząca Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Następnie Marszałek Sejmu spotkała się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą, a potem z premier Ingridą Šimonytė. W trakcie rozmów poruszono m. in. kwestie polskich nazw i nazwisk na Litwie, egzaminu państwowego z języka polskiego oraz ustawy o mniejszościach narodowych.

Wczesnym popołudniem Elżbieta Witek odwiedziła gimnazjum im. Jana Pawła II, w którym, po zakończeniu egzaminu z języka polskiego, spędziła czas z polską młodzieżą i jej rodzicami.

Na konferencji prasowej podsumowującej wizytę w Wilnie Marszałek Sejmu powiedziała: – Bardzo się cieszę, bo spotkałam się tutaj z pozytywną reakcją, a nawet zainteresowaniem w kwestii zorganizowania komisji polsko-litewskich związanych z tematami obronności, a także migracją ludności z Białorusi na Litwę, co niedawno się nasiliło. Mam tu na myśli w szczególności komisje ds. obrony narodowej, administracji i spraw wewnętrznych, a także kultury, tak by na połączonych posiedzeniach nasi parlamentarzyści mogli się już spotkać bezpośrednio, celem wymiany poglądów na tematy, które są przedmiotem naszego wspólnego zainteresowania. Dodała także:- 3 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie online przewodniczących parlamentów państw Trójmorza. Przedstawiłam tam propozycję, byśmy zorganizowali sekretariat, przez który moglibyśmy uzgadniać wspólne stanowiska w sprawach najważniejszych dla UE albo też opiniować akty, które by stamtąd przychodziły. Drugim zaś pomysłem jest, by wszystkie parlamenty Trójmorza wytypowały swych najmłodszych parlamentarzystów. Zaprosilibyśmy ich do Warszawy, by poznać spojrzenie młodego pokolenia na kwestie, które są ważne teraz i będą decydować o naszych losach w najbliższej przyszłości.

Fot. Sejm RP

Więcej na: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=6F4980A58817EE96C1258703005DF607

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.