W Rzeszowie powstanie placówka wsparcia dziennego „Przystań”

RZESZÓW. W dniu 16 lipca 2021 r. została podpisała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie umowa o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie”.

Jak poinformowała Agnieszka Tomaka, kierownik Oddziału Projektów Międzynarodowych i Nieinfrastrukturalnych z Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa, projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – ZIT. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Rzeszów /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 293 537,60 zł, natomiast kwota dofinansowania to 1 215 925,34 zł, w tym: środki europejskie: 1 099 506,96 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 116 418,38 zł. Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 01.08.2021 do 31.07.2023.

W ramach projektu powstanie w Rzeszowie nowa placówka wsparcia dziennego „Przystań”. Celem jej funkcjonowania będzie wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo – opiekuńczych. Dodatkowo powstała infrastruktura na rewitalizowanych podwórkach stworzy przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową, w związku z czym w ramach projektu nowo powstała placówka prowadzić będzie zajęcia w formie pracy podwórkowej poprzez zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne. Z oferty placówki skorzysta min 35 dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną. Placówka „Przystań” zlokalizowana będzie przy placu Wolności w Rzeszowie. Jednostką realizującą projekt jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Fot. Archiwum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.